سال: ۱۳۹۳

طراحي و پياده سازي نقطه دسترسي فمتونسل نسل چهارم

همکاران: مهدي احسانيان مفرد, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه

Mahdi Ehsanian Mofrad, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh

سال: ۱۳۹۲

شارژ بي سيم موبايل با استفاده از امواج راديويي

همکاران: مهدي احسانيان مفرد

Mahdi Ehsanian Mofrad

سال: ۱۳۹۲

طراحي سنتز كننده فركانس براي كاربرد در راديوهاي چندمنظوره

همکاران: مهدي احسانيان مفرد

Mahdi Ehsanian Mofrad

سال: ۱۳۹۲

طراحي و پياده سازي نقطه دسترسي فمتوسل femtocell access point

همکاران: مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني

Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni

سال: ۱۳۹۱

طراحي و شبيه سازي آي سي فرستنده و گيرنده منطبق براستانداردIEEE802 22

همکاران: مهدي احسانيان مفرد

Mahdi Ehsanian Mofrad