تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

عضو کار گروه بررسی توانایی های علمی اعضای هییت علمی پژوهشگاه نیرو حوزه علوم انسانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مدارات و سيستم هاي فركانس بالا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

عضو هیات بدوی رسیدگی انتظامی اعضای هییت علمی پزوهشگاه نیرو

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۵/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۵/۱۰

عضو کمیته تخصصی پایش و هوشمند سازی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

عضو گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی پژوهشگاه نیرو

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

رییس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

عضو کار گروه بررسی توانایی های علمی اعضای هییت علمی پژوهشگاه نیرو

از تاریخ : ۱۳۹۵/۲/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۴

عضو کارگروه ارزیابی و نظارت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

رييس گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

عضو كار گروه روابط عمومي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

عضويت دركارگروه راهبردي توسعه روابط بين المللي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

عضويت دركارگروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

عضو گروه تجهیزات و فناوری اطلاعات

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

ضو هییت مدیره پژوهشکده نصیر

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

معاون پژوهشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

عضويت درهيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

رئيس دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۸۹/۴/۱ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۳/۲۸

مدیر مرکز رشد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

عضو شوراي مركز رشد واحدهاي فناور