از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ تا تاریخ :

عضو حقيقي كارگروه بررسي توانايي علمي هيات جذب در دانشكده مكانيك

از تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تا تاریخ :

عضو و دبير كميته تحول دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ تا تاریخ :

عضويت حقوقي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ تا تاریخ :

مديردفتربرنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تا تاریخ :

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ تا تاریخ :

معاون اداري مالي دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سامانه هاي ايمني غير فعال

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

مدير گروه آموزشي خودرو