از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تا تاریخ :

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ تا تاریخ :

معاون اداري مالي دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سامانه هاي ايمني غير فعال

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

مدير گروه آموزشي خودرو