مشخصات فردی

نام: مسعود

نام خانوادگی: عسگری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: asgari@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۲۰۹

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MasoudAsgari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: خودرو

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک