شبيه سازي و بررسي آسيب هاي مغزي در برخورد عابر و خودرو

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : سيده مهسا صادقيان

شبيه سازي و بررسي رفتار دريچه هاي قلب انسان در بارگذاري با شتاب بالا

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : دانيال شريفي كيا

مدلسازي و بررسي رفتار مكانيكي بافت اتصالي تاندون در انتقال نيرو حركت در بارگذاري هاي استاتيكي و ديناميكي

نام اساتید: مسعود عسگري, رضا كاظمي
Masoud Asgari, Reza Kazemi
نام دانشجو : شفق السادات كيوانيان

طراحي بهينه سازه جاذب انرژي برابري خودرو

نام اساتید: مسعود عسگري, رضا كاظمي
Masoud Asgari, Reza Kazemi
نام دانشجو : عليرضا بابائي

شبيه سازي و بررسي عملكرد دريچه آئورت فلب به روش اجزاي محدود

نام اساتید: مسعود عسگري, رضا كاظمي
Masoud Asgari, Reza Kazemi
نام دانشجو : وحيد دهقان نيستانك

مدلسازي و بررسي آسيب در سر و گردن سرنشين خودرو در برخورد

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : آمنه اسفرجاني

تحليل سازه هاي جاذب انرژي پر شده با فوم در برخورد با روش المان محدود

نام اساتید: مسعود عسگري, شهرام آزادي
Masoud Asgari, Shahram Azadi
نام دانشجو : محمدباقر بدرعظيمي

تحليل تنش در ورق ساخته شده از مواد هدفمند با روش¬هاي بدون المان

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : علي گلذاري

توسعه مدل هندسي سر انسان به منظور بررسي انواع مختلف آسيب هاي مغزي

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : بهنام مرادي

طراحي وساخت سامانه ژنراتورهاي ترموالكتريك براي بازيابي انرژي حرارتي اتلافي در خودرو

نام اساتید: مسعود عسگري, امير تقوي پور
Masoud Asgari, Amir Taghavipour
نام دانشجو : كيمند كياني

طراحي و بهينه سازي كامپوزيتي جاذب انرژي

نام اساتید: مسعود عسگري, شهرام آزادي
Masoud Asgari, Shahram Azadi
نام دانشجو : مهشيد مهبد

شبيه سازي و بررسي آسيب هاي زانو در برخورد خودرو و عابر

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : بهراد راشدي

طراحي و ساخت سامانه آزمايشگاهي ترموالكتريك براي استخراج مشخصه هاي عملكردي المان TEG

نام اساتید: مسعود عسگري, هادي اديبي اصل
Masoud Asgari, Hadi Adibi asl
نام دانشجو : نگار ايزدي پور

خواص جاذب هاي انرژي مخروطي اعوجاج

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : عليرضا احمدي

بررسي و شبيه سازي رفتار اتصالات در سازه هاي كامپوزيتي

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : سيدحسن حاجي اكبري

مدلسازي و بررسي اتصالات كامپوزيتي داراي اينزرت

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : سارا شيخي

شبيه سازي اجزاء محدود رفتار كلاه ايمني در برخورد

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : بهار مكاره چي

شبيه سازي اجزاء محدود رفتار دريچه قلب ميترال جراحي شده

نام اساتید: مسعود عسگري, امير تقوي پور
Masoud Asgari, Amir Taghavipour
نام دانشجو : ساراسادات مسچي

مدلسازي و بررسي رفتار ارتعاشي ويراتور الكترومغناطيسي با فنرهاي كامپوزيتي

نام اساتید: مسعود عسگري, امير تقوي پور
Masoud Asgari, Amir Taghavipour
نام دانشجو : محمدهادي كراني

طراحي و ساخت سيستم توليد همزمان برق و حرارت با استفاده از مولدهاي نرموالكتريك- فتوولتائيك

نام اساتید: مسعود عسگري, اميرحسين شامخي
Masoud Asgari, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : مهدي علي يان فيني

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

بررسي عددي خواص مكانيكي سازه هاي سلولي متخلخل هدفمند

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : نازنين ايران منش

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

بررسي ضربه پذيري در خودروهاي الكتريكي

نام اساتید: مسعود عسگري, محمد شرعيات
Masoud Asgari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : حسام گلشني