از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

عضو شوراي ايمني

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

عضو اصلي هيات مديره موسسه انجمن مديريت بهره وري ايران

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مديريت انرژي و سيستم هاي توزيع

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

عضو تحريريه علمي پژوهشي بهره وري صنعت برق

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو هيات مديره انجمن بهره وري صنعت برق

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷

سرپرست آزمايشگاه آموزشي رله و حفاظت دانشكده برق

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

سرپرست آزمايشگاه آموزشي اندازه گيري و مدار

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه مجله كيفيت و بهره وري برق

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه مجله IJSEE

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

عضو كميته كنفرانس شبكه هاي توزيع برق ايران

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي