تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

مديريت انرژي احتمالاتي در شبكه هاي توزيع با نفوذ بالاي منابع انرژي تجديدپذير با استفاده از مفهوم نيروگاه مجازي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, عليرضا فريدونيان, فرخ اميني فر, عليرضا فريدونيان, امير مشاري
Masoud Aliakbar Golkar, Alireza Fereidunian, , Alireza Fereidunian, Amir Mashari
نام دانشجو : صالح صادقي گوغري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

كنترل فركانس ريزشبكه به روش دروپ كنترل با درنظر گرفتن عدم قطعيت منابع انرزي تجديد پذير

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي, محسن كلانتر
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee,
نام دانشجو : سينا بقالي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

پيشنهاد يك الگوريتم براي توزيع اقتصادي ديناميكي بار ريزشبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت در محيط تجديد ساختاريافته

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, علي اصغر رضي كاظمي, علي اصغر رضي كاظمي, شهرام جديد
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Ali Asghar Razi Kazemi, Ali Asghar Razi Kazemi,
نام دانشجو : دانيال رجبي بهاءآبادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

مدل سازي عدم قطعيت در شارژ خودروهاي الكتريكي با در نظر گرفتن ويژگي هاي سفر

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, محسن كلانتر, سيدمحمدتقي بطحايي
Masoud Aliakbar Golkar, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : حنيف طيراني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

كنترل اينورتر منبع توليد پراكنده جهت جبران هارمونيك ولتاژ در ريزشبكه

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, كريم عباس زاده, ابراهيم افجه اي, كريم عباس زاده
Masoud Aliakbar Golkar, Karim Abbaszadeh, , Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مائده يزدان دوست

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

برنامه ريزي روز بعد مشاركت واحد ها در ميكرو شبكه با درنظر گرفتن ايستگاه هاي مبادله باتري خودروهاي الكتريكي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, تورج امرايي, مرتضي خردمندي
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Toraj Amraee,
نام دانشجو : فرينار معيدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مشاركت بهينه واحدها با در نظر گرفتن قيود امنيت شبكه و عدم قطعيت نيروگاه بادي در حضور ذخيره سازهاي مقياس بزرگ

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني, فرخ اميني فر
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani,
نام دانشجو : محمد قلجه ئي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تعيين بهينه ظرفيت ذخيره ساز مقياس بزرگ هواي فشرده به منظور بهره برداري بهينه از مزارع بادي با در نظر گرفتن پرشدگي خطوط انتقال

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, تورج امرايي, محسن كلانتر
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Toraj Amraee,
نام دانشجو : حامد حقي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تخصيص بهينه توان راكتيو بين منابع توليد پراكنده به منظور كنترل ولتاژ در ريزشبكه جزيره اي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان, محسن كلانتر
Masoud Aliakbar Golkar, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian,
نام دانشجو : سيداسماعيل حسيني نيكروش

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

مديريت بهينه انرژي ريزشبكه در حضور بارهاي الكتريكي و غير الكتريكي و با در نظر گرفتن عدم قطعيت توليد و مصرف

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, تورج امرايي, محسن كلانتر
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Toraj Amraee,
نام دانشجو : مجتبي رحمان زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

كنترل تخصيص توان بين منابع توليد پراكنده در ريزشبكه جزيره اي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, علي رضا فاتحي, تورج امرايي, مهرداد عابدي, محسن كلانتر
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Alireza Fatehi, Toraj Amraee, ,
نام دانشجو : امير خالديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

بررسي يك الگوريتم كنترلي جهت به روز كردن ضرايب دروپ منابع توليد انرژي در هنگام تغييرات بار ميكرو شبكه اي كه در مد جزيره اي كار مي كند

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدمحمدتقي بطحايي, پوريا معقولي, سيدمحمدتقي بطحايي
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : سيدحميد نورالديني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بازيابي شبكه توزيع هوشمند خودترميم با استفاده از جزيره سازي ريزشبكه ها

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, اصغر اكبري ازيراني, شهرام جديد, اصغر اكبري ازيراني
Masoud Aliakbar Golkar, Asghar Akbari Azierani, , Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : مهراد رحيمي بالائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

ماكزيمم سازي سود جمع كننده ي خودروهاي الكتريكي با پياده سازي استراتژي شارژ هوشمند در شبكه ي توزيع مسكوني

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, شهرام جديد, تورج امرايي
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, , Toraj Amraee
نام دانشجو : بهزاد وطن دوست

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

مدل سازي احتمالاتي رفتار خودروهاي برقي با هدف برنامه ريزي بهينه منابع توليدپراكنده بادي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, سيدمحمدتقي بطحايي, شهرام جديد, محمودرضا حقي فام, منصور ولي
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , , Mansour Vali
نام دانشجو : علي احمديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

برنامه ريزي چندمنظوره ذخيره سازهاي انرژي در شبكه هاي توزيع در محيط رقابتي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, علي اصغر رضي كاظمي, محسن كلانتر, علي اصغر رضي كاظمي
Masoud Aliakbar Golkar, Ali Asghar Razi Kazemi, , Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : محمد اسماعيلي نيا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

مديريت هماهنگ احتمالاتي انرژي شبكه توزيع در تعامل با ريزشبكه هاي متصل شده بر مبناي نظريه بازي ها

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, عليرضا فريدونيان, محسن كلانتر, عليرضا فريدونيان
Masoud Aliakbar Golkar, Alireza Fereidunian, , Alireza Fereidunian
نام دانشجو : امير فرديني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

طراحي كنترل كننده غيرخطي جهت بهبود عملكرد خودروي الكتريكي تركيبي پيل سوختي FCHEV

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, محمد توكلي بينا, محمدعلي نكويي, تورج امرايي, محمد توكلي بينا, محمدعلي نكويي
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, Ali Mohammad Nekouei, Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مهدي رجب زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

مدلسازي تحريك و شفت ژنراتور سنكرون به منظور طراحي تنظيم كننده جهت كاهش ولتاژهاي القايي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, شكرالله شكري كجوري, محمدعلي نكويي, محمد توكلي بينا, عباس هوشمند ويكي, حسين مختاري, ابوالفضل واحدي
Masoud Aliakbar Golkar, Shokrollah Shokri Kojori, Ali Mohammad Nekouei, Mohammad Tavakoli Biena, Abbas Houshmand Viki, ,
نام دانشجو : محمود سميعي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

تعيين نوع و ظرفيت بهينه ذخيره سازها در شبكه هاي توزيع فعال با هدف مديريت منابع انرژي تجديدپذير

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : مجيد داغي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

مديريت بهينه انرژي در خانه هوشمند درحضور خودروهاي برقي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در منابع انرژي تجديد پذير

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : حسين مرادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

تعيين ظرفيت بهينه واحدهاي توليد پراكنده در يك ريزشبكه متصل به شبكه توزيع با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع تجديد پذير

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني
Masoud Aliakbar Golkar, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : حميدرضا جهانگير

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

برنامه ريزي بهينه باتري ها در شبكه توزيع اكتيو با لحاظ عدم قطعيت خودروهاي برقي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, سيدمحمدتقي بطحايي, محمدعلي نكويي
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مهدي صدقي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

بهره برداري احتمالاتي از يك ريز شبكه متصل به شبكه شامل منابع توليد پراكنده بادي و خودروهاي برقي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, تورج امرايي
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Toraj Amraee
نام دانشجو : منا سياحي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

بهبود عدم تعادل ريز شبكه شامل منابع توليد پراكنده pv در حالت جزيره اي با استفاده از روش كنترل دروپ و كنترل كننده هاي ولتاژ و جريان مناسب

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : سينا فضل اله زاده ايلاقي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

برنامه ريزي بلند مدت توسعه ي ظرفيت توليد در سيستم هاي قدرت با درنظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : پيام رضائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

كنترل و مديريت عملكرد جزيره اي ريزشبكه هوشمند با استفاده از سيستم چند عامله

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مجتبي رضاپناه

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

مكان يابي بهينه ي ذخيره سازها در شبكه توزيع شامل منابع تجديد پذير با هدف بهبود سطح ولتاژ و مقايسه آن با خازن ها

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : رضوانه كوه نژاد گالشكلامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

اندازه گيري تخليه ي جزئي در عايق ها تحت ولتاژ DC

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, تورج امرايي
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Toraj Amraee
نام دانشجو : احسان اسمعيل نژاد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

بهينه سازي هزينه بهره برداري و آلايندگي يك ريزشبكه با قابليت جزيره اي شدن و بهبود قابليت اطمينان آن با در نظر گرفتن عدم قطعيت توان بادي و خورشيدي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : سيد آرش علوي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

برنامه احتمالاتي مشاركت واحدها (US) در حضور برنامه پاسخگويي بار احتمالاتي( DR)

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : شبنم ضيائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

مدلسازي رفتار خودروهاي هيبريد با قابليت اتصال به شبكه با هدف استفاده در مسائل جايابي جايگاه هاي شارژ

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, سيدمحمدتقي بطحايي, احمد رادان, مريم محبي آشتياني
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ahmad Radan, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : احسان پاشا جاويد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

ديسپاچينگ اقتصادي شبكه هاي توزيع با حضور توليدات پراكنده

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : ميلاد مالكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و شبيه سازي جبرانساز موازي با استفاده از تئوري پيشنهادي توان بر مبناي مشخصه ولتاژ جريان

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, تورج امرايي, تورج امرايي
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Toraj Amraee, Toraj Amraee
نام دانشجو : محمد كلاگر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

ارائه روش نوين تحليل و مدلسازي عدم قطعيت بر مبناي copula بمنظور طراحي شبكه هاي توزيع اكتيو

نام اساتید: محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار, سيدمحمدتقي بطحايي, اصغر اكبري ازيراني, عليرضا صالحي
Mohammad Tavakoli Biena, Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Asghar Akbari Azierani, Alireza Salehi
نام دانشجو : حامد ولي زاده حقي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

طراحي يك نمونه ريز شبكه هوشمند با هدف رعايت استانداردهاي شبكه هوشمند

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, عليرضا فريدونيان, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Alireza Fereidunian, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : فاطمه رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲

طراحي عناصر ريزشبكه ي متصل به شبكه با هدف كمينه سازي توام هزينه و تلفات

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : ميثم يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

روشي جديد جهت بازبست تطبيقي هوشمند در يك شبكه قدرت شامل مزارع بادي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : رسول كلهر

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

مدلسازي و شبيه سازي بهره برداري بهينه از فيدرهاي توزيع در شبكه هوشمند با درنظر گرفتن سيستم هاي سه فاز نامتعادل

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, عباس هوشمند ويكي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Abbas Houshmand Viki, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : ميثم شرف يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷

مطالعه و شبيه سازي تاثير واحدهاي پيل سوختي بر پايداري گذراي ژنراتورهاي سنكرون در يك ميكروشبكه

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, مسعود علي اكبرگلكار, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Masoud Aliakbar Golkar, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : فاطمه معتبريان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

شبيه سازي و طراحي هماهنگ كنترل كننده STATCOM و پايدارساز سيستم قدرت جهت ميرايي نوسانات محلي و بين ناحيه اي در سيستم قدرت چند ماشينه

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : علي احمديان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تحليل و ارزيابي سيستم هاي ضبط و اندازه گيري تخليه جزئي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : حامد رضائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵

طراحي و شبيه سازي الگوريتمي بر پايه تبديل موجك زمان واقعي براي جبرانسازي هارمونيكهاي سوم،پنجم و هفتم در خروجي توربينهاي بادي

نام اساتید: محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Tavakoli Biena, Masoud Aliakbar Golkar, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : جواد مدرسي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدلسازي و طراحي كنترلر جهت بهبود پايداري ولتاژ در ميكروشبكه(Micro-Grid)

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدمسعود مقدس تفرشي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : محسن اكبري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

شبيه سازي و مطالعه بر روي عملكرد طرح هاي مختلف ترانسفورماتورهاي تعديل بار تحت منبع اعوجاجي و بارهاي هارمونيكي و امكان سنجي بهبود عملكرد آنها

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : پژواك شيخ زاده بابلي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي و شبيه سازي روش هاي مختلف رديابي دامنه فليكر ولتاژ و تشخيص منابع اصلي مولد فليكر در سيستم هاي توزيع الكتريكي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني
Masoud Aliakbar Golkar, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : بهنام صناعي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

استفاده از يك سيستم چند عاملي براي كنترل شبكه هوشمند در يك محيط شبيه سازي شده

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد اردبيلي, سيدمسعود مقدس تفرشي, سيدمسعود مقدس تفرشي
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Ardebili, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi
نام دانشجو : مجيد بياباني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

قيمت گذاري توان راكتيو در شبكه تجديد ساختاريافته با استفاده از پخش بار بهينه

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدمسعود مقدس تفرشي, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : بابك معظمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

شبيه سازي و بررسي مزاياي فني اقتصادي و ماشين القايي با تغذيه دوگانه سرعت متغير جهت كاربرد در نيروگاه تلمبه ذخيره اي

نام اساتید: احمد رادان, مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Ahmad Radan, Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : مهدي جوهر

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

جبران سازي فروافتادگي متقارن و نامتقارن ولتاژ در يك سيستم توزيع نمونه توسط SSSC

نام اساتید: محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار, احمد رادان, احمد رادان
Mohammad Tavakoli Biena, Masoud Aliakbar Golkar, Ahmad Radan, Ahmad Radan
نام دانشجو : مجيد عبدي سياب

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۲

مطالعه و تحقيق جهت توليد بردارهاي سوئيچينگ براي بازسازي بردار مرجع به طور مستقيم

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا, علي عابديني, علي عابديني
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena, Ali Abedini, Ali Abedini
نام دانشجو : محمد توسلي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۱

مديريت توان راكتيو در يك ميكروشبكه شامل ژنراتورهاي القايي از دو سو تغذيه

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, شكرالله شكري كجوري, سيدمسعود مقدس تفرشي, سيدمسعود مقدس تفرشي
Masoud Aliakbar Golkar, Shokrollah Shokri Kojori, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi
نام دانشجو : محسن كاظمي الموتي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

بهره برداري از منابع تركيبي انرژي بادي و ذخيره ساز انرژي و مدارات الكترونيك قدرت متصل كننده آنها به شبكه

نام اساتید: محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار
Mohammad Tavakoli Biena, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : اميررضا قلي زاده

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

مدلسازي و شبيه سازي نيروگاههاي توليد پراكنده بادي و اثر آن برروي پايداري ولتاژ شبكه هاي توزيع

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : سيامك برقي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۳

طراحي و مدلسازي مدار ميرا كننده ريپل ورودي DC ميدان در سيستم تحريك استاتيك ژنراتور سنكرون

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : رضا كاظمي گل خندان

تاریخ:

تخمين فروافتادگي ولتاژ...

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : ياسر رييسي گهرويي

تاریخ:

جايابي بهينه انتخاب ظرفيت...

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : ابوذر صميمي

تاریخ:

جبران فليكر ناشي از كوره هاي قوس الكتريكي...

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : ساناز مسچي

تاریخ:

خطوط انتقال انرژي بر پايه قابليت...

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : امير مهرتاش

تاریخ:

...ميرا كردن نوسانات توان

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : مسعود زرين قلمي

تاریخ:

...محدود ساز زير تحريك...

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : سيدمحمد طباطبائي

تاریخ:

توسعه شبكه هاي فوق توزيع با استفاده از الگوريتم هاي نوين بهينه سازي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : مهدي صدقي

تاریخ:

أثير UPFC بر پايداري گذرا و كنترل آن به كمك شبكه هاي عصبي در سيستم هاي قدرت

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : عبدالكريم بهروان

تاریخ:

مديريت توان راكتيو در محيط تجديد ساختار يافته

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : مهدي رجب زاده

تاریخ:

كنترل مولفه توالي صفر با يلتر اكتيو موازي توسط مدولاسيون فضاي برداري سه بعدي

نام اساتید: محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار
Mohammad Tavakoli Biena, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : نيما غياث نژادعمران

تاریخ:

تحقيق روي بهبود عملكرد ترانسفورماتور تعادل بار در سيستم هاي توزيع

نام اساتید: محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار
Mohammad Tavakoli Biena, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : محسن صفردوست

تاریخ:

كنترل سيستمهاي توليد پراكنده تركيبي پيل سوختي/ذخيره ساز انرژي در مواجهه با فروافتادگي ولتاژ سيستم هاي توزيع

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : امين حاجي زاده گستج

تاریخ:

برنامه ريزي توسعه چندهدفه توليد پراكنده در شبكه توزيع شعاعي و در محيط تجديد ساختار يافته با درنظر گرفتن ذخيره چرخان

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدمسعود مقدس تفرشي, محمد توكلي بينا, سيدمحمدتقي بطحايي
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Mohammad Tavakoli Biena, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : محمد مشهور

تاریخ:

طراحي و امكان سنجي ساخت يك متعادل ساز ترانسي با توان ظاهري kva 10

نام اساتید: محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار
Mohammad Tavakoli Biena, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : دانيال احمدي

تاریخ:

مدل سازي و بهينه سازي سيستم حفاظت كاتديك ( حفاظت از زنگ ) در خطوط لوله ي انتقال نفت و گاز و مخازن ذخيره ي فرآورده هاي نفتي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : امين ناصري مقدم

تاریخ:

برنامه ريزي توان راكتيو در سيستم هاي قدرت به روش بهينه سازي شبيه سازي رشد گياهان

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : طليعه ضميرپورمقدم نيا

تاریخ:

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سيدناصر مقدس تفرشي
Masoud Aliakbar Golkar, Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : وحيد اسدزاده

تاریخ:

ارائه مدلي بر مبناي الگوريتم توافق تعاملي براي بهبود تاب آوري شبكه هاي هوشمند

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, سعدان زكائي
Masoud Aliakbar Golkar, Saedan Zokaei
نام دانشجو : محمدامين حجتي كرماني

تاریخ:

پ

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, مسعود علي اكبرگلكار
Shokrollah Shokri Kojori, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : شورا حسين زاده دهكردي

تاریخ:

شارژ هوشمند خودروهاي الكتريكي با در نظرگرفتن رفتار خودروها بر اساس روش يادگيري عميق در حضور جمع كننده هاي مختلف

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, علي احمديان
Masoud Aliakbar Golkar, Ali Ahmadian
نام دانشجو : حميدرضا جهانگير

تاریخ:

تعيين الگوي شارژ بهينه اقتصادي خودروهاي الكتريكي در شبكه توزيع با نفوذ بالاي منابع تجديدپذير با در نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان شبكه

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : شيرين دوجي

تاریخ:

بهره برداري احتمالاتي از شبكه قدرت در حضور عدم قطعيت منابع بادي با در نظر گرفتن پاسخگويي بار

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : مهران داودي

تاریخ:

بهره برداري زمان حقيقي ريزشبكه چندگانه با استفاده از روش سيستم چندعاملي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : الناز حائري

تاریخ:

جايابي و تعيين ظرفيت بهينه ايستگاه هاي شارژ سريع خودروهاي الكتريكي با مدل زنجيره ماركوف

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : علي نقيبي