بررسي و تاثير مديريت مصرف در شبكه هاي هوشمند و شبيه سازي مدل نمونه

نام اساتید: محمد اردبيلي, محمد توكلي بينا, مسعود علي اكبرگلكار
Mohammad Ardebili, Mohammad Tavakoli Biena, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : سارا ظريفي

تاثير مديريت تقاضا بر قابليت اطمينان سيستم هاي هوشمند و شبيه سازي آن

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, عباس هوشمند ويكي, مسعود علي اكبرگلكار
Asghar Akbari Azierani, Abbas Houshmand Viki, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : فاطمه رحيمي

مدلسازي و شبيه سازي پخش بار در شبكه هوشمند با هدف مديريت مصرف بار

نام اساتید: كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري, مسعود علي اكبرگلكار
Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : محمد كلاگر

بررسي وشبيه سازي مقابله بافروافتادگي ولتاژبابهره گيري ازمنابع توليدپراكنده

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, احمد رادان, شكرالله شكري كجوري
Masoud Aliakbar Golkar, Ahmad Radan, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : محمدمهدي اهنگرسريزدي

مدلسازي وشبيه سازي پخش بارسه فازنامتعادل درشبكه هاي شعاعي توزيع انرژي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي
Masoud Aliakbar Golkar, Asghar Akbari Azierani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : آكو قادريان

بررسي و شبيه سازي توان راكتيو در شبكه هاي نامتعادل و متعادل داراي هارمونيك

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, اصغر اكبري ازيراني, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Asghar Akbari Azierani, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : محسن فيض اللهي آلمالو

بررسي انواع خطاهاي اينورترهاي سه فاز سه ساق و روشهاي جبرانسازي آنها

نام اساتید: علي عابديني, مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا
Ali Abedini, Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : حميدرضا ترابي منشادي

بررسي انواع روش هاي تحليل عدم قطعيت در طراحي شبكه هاي توزيع فعال

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee
نام دانشجو : حامد اسدپور

بررسي و تحليل انواع مدل هاي پيش بيني كوتاه مدت توان بادي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : احسان قرباني

بررسي و شبيه سازي سيستم كنترل ولتاژ ميكروشبكه

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : وحيد محمودي

بررسي و مدلسازي و شبيه سازي سيستم كنترل نيروگاه خورشيدي ونقش ادوات الكترونيك قدرت براي اتصال به شبكه

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : مرضيه هاشمي

مقايسه وشبيه سازي ميكرو شبكه هاي AC و DC با منابع توليد پراكنده

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, تورج امرايي
Masoud Aliakbar Golkar, Toraj Amraee
نام دانشجو : مسعود جوادي

طراحي بهينه و شبيه سازي يك ريز شبكه شامل منابع توليد پراكنده

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, اصغر اكبري ازيراني
Masoud Aliakbar Golkar, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : سيدسهراب بني جمالي

بررسي و شبيه سازي تاثير پاسخگويي و مشاركت بار در پيك سايي و بهره برداري بهينه از ميكروگريدها

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد توكلي بينا
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : سهند قاسمي نژادلياسي

شبيه سازي اتصال سيستم فتوولتائيك به شبكه و عملكردبهينه آن در حضور ذخيره ساز انرژي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, عليرضا فريدونيان
Masoud Aliakbar Golkar, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : محسن قنبرنژاد

جايابي و مقدار يابي بهينه منابع توليد پراكنده در ريز شبكه ي الكتريكي جهت كاهش تلفات توان و بهبود پروفيل ولتاژ به همراه شبيه سازي روي شبكه ي نمونه

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, علي اصغر رضي كاظمي
Masoud Aliakbar Golkar, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : فرينار معيدي

مدلسازي و شبيه سازي نيروگاه هاي توليد پراكنده بادي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار
Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : مهدي قباخلو