سال: ۱۳۹۹

فيزيك و شبيه سازي هادرون درماني

Hadron therapy physics and simulations

نویسندگان: محمود صداقتي زاده, معصومه سادات موسوي دارامرودي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۵۴۵