مطالعه وبررسي قلب راكتور

نام اساتید: محمود صداقتي زاده
Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : مينا عباسلو

مطالعه و بررسي زمينه هاي مختلف كاربردي (بي ان سي تي ) در سرطان هاي مختلف

نام اساتید: محمود صداقتي زاده
Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : شهاب الدين وكيلي

اثر پرتودهي در رشد و نگهداري محصولات كشاورزي

نام اساتید: محمود صداقتي زاده
Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : عطيه دليري