از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

معاون آموزشي دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ تا تاریخ :

آزمايشگاههاي الكتريسيته والكترومغناطيس گروه فيزيك

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

آز فيزيك 2