محل برگزاری: استراليا / Australia

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

New source for bending magnet beam lines at ultra-low-emittance ring

نویسندگان: مينا عباسلو, محمود صداقتي زاده, فرهاد سعيدي, جواد رحيقي, سارا دستان

Mina Abbaslou, Mahmood Sedaghatizadeh, farhad saeidi, Jdavad Rahighi, Sara Dastan

عنوان همایش:

10th International Particle Accelerator Conference(IPAC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

طراحي مفهومي لرزاننده سه قطبي چشمه نور ايران

نویسندگان: مينا عباسلو, محمود صداقتي زاده, فرهاد سعيدي, جواد رحيقي, رضا پور ايماني

Mina Abbaslou, Mahmood Sedaghatizadeh, Farhad Saeidi, Djavad Rahyighi, Reza Pooremani

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

طراحي BSA ، بهينه سازي طيف نوتروني و محاسبه ي دزيمتري، جهت استفاده در BNCT به منظور درمان تومور كبدي

نویسندگان: سعيده سادات ميرعمادي, محمود صداقتي زاده

SAEIDEH SADAT MIREMADY, Mahmood Sedaghatizadeh

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس هسته اي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

بهينه سازي شار نوترونهاي پر سرعت و حرارتي حاصل از چشمه هاي فوتو-نوترون به منظور استفاده در BNCT

نویسندگان: مونا ذوالفقاري, محمود صداقتي زاده

Mona Zolfaghary, Mahmood Sedaghatizadeh

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس هسته اي ايران

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷

Scram incidence statistic survey in a research nuclear reactor considering system hardware and human error

نویسندگان: محدثه حجتي, محمود صداقتي زاده, حسين خلفي, سيد محمد ميروكيلي

, Mahmood Sedaghatizadeh, ,

عنوان همایش:

2013 21st International Conference on Nuclear Engineering (ICONE)