تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

ژرفاي ماده تاريك

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, پرويز حسين خاني
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi,
نام دانشجو : محسن بيگدلي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

دزيمتري ويژه بيماران مبتلا به سرطان پروستات پيشرفته تحت درمان با راديو داروي 177Lu-PSMA درتصويربرداري SPECT/CT به روش شبيه سازي مونت كارلو و بهبود آن به كمك تصاوير PET/CT پيش از درمان

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, پرهام گرامي فر, سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, سيدمحسن صالح كوتاهي
Mahmood Sedaghatizadeh, Parham Geramifard, Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : معصومه سادات موسوي دارامرودي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

ارزيابي عملكرد نرم افزار پريمو از طريق مقايسه نتايج اين نرم افزار با اندازه گيري عملي

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي, اباذر حاج نوروزي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi,
نام دانشجو : مهدي مهدوي پويا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي و بهينه سازي شار نيوترون جهت درمان سرطان تيروئيد با استفاده از BNCT

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : مهدي نجاري مزرعه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

طراحي نازل جهت درمان تومورهاي كبد با استفاده از پرتو پرتون

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيما عسگري
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi,
نام دانشجو : سيدامين چشمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي ويگلر چند چند قطبي حلقه انبارش چشمه نور ايران ( سنكروترون ايران )

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي, حامد شاكر
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi,
نام دانشجو : مينا عباسلو

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

بررسي ودرمان سرطان متاستاتيك كبد از روش bnct

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, فائزه رحماني, فائزه رحماني
Mahmood Sedaghatizadeh, Faezeh Rahmani, Faezeh Rahmani
نام دانشجو : ليلا رجبلو

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

طراحي نازل جهت درمان تومورهاي مغزي با استفاده از پرتو پروتون

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : زينب نيشابوري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

شبيه سازي وبهينه سازي يك سيستم توليد نوترون در درمان سرطان ريه به روش bnct

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : محمدرسول نصرتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي مدلي براي تخمين آهنگ خاموشي يك راكتور تحقيقاتي با در نظر گرفتن خطاي انساني و خطاي سخت افزار در سيستم حفاظت راكتور

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : محدثه حجتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بررسي و شبيه سازي محل استقرار مواد مخدر در جداره هاي يك ساختار بندي نوعي با استفاده از كد MCNP

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : امين دژاكام

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

امكان سنجي استفاده از ليزهاي پرتوان جهت درمان به روش BNCT و FNT

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, حجت مريجي, حجت مريجي
Mahmood Sedaghatizadeh, Hojjat Mariegi, Hojjat Mariegi
نام دانشجو : سيداحمد حسيني بغدادآباد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي مگنت خم كننده ي سنكرترون ( با گراديان 5.6T/M ) با استفاده از كد پواسون

نام اساتید: محمود صداقتي زاده
Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : الهام لطفي زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و شبيه سازي مگنت هاي چهار قطبي سنگروترون با استفاده از كد مگنت

نام اساتید: محمود صداقتي زاده
Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : زهرا توحيدي سيسي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

بررسي واكنشهاي هسته اي با استفاده از شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : پوريا حيدري

تاریخ:

شبيه سازي چشمه يون مالتي

نام اساتید: محمود صداقتي زاده
Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : فاطمه خدادادي آزاد بني

تاریخ:

شبيه سازي اثرات اپتيكي بر تابع پاسخ اشكار ساز سوسوزن گاما با روش مونت كارلو

نام اساتید: محمود صداقتي زاده
Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : فرزانه حاج حسن

تاریخ:

اندازه گيري عناصر كم مقدار موجود در غلات با تجزيه و تحليل به روش فعالسازي نوتروني

نام اساتید: محمود صداقتي زاده
Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : مريم قاضي زاهدي

تاریخ:

بررسي و بهينه سازي شار مورد نياز براي مداوا كردن بعضي از ناهنجاري هاي ايجاد شده در كبد به روش BNCT

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : سعيده سادات ميرعمادي

تاریخ:

مطالعه ي اثر چشمه ي فوتونوتروني در بررسي درمان ملانوماي پوستي به روش BNCT

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : مونا ذوالفقاري

تاریخ:

بررسي تاثيرات راديوداروي كلوئيدي فسفر -32 ( وبعضي راديونوكلئيدي هاي ديگر ) به روش راديو سينووكتومي در رماتيسم مفصلي زانو

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : ساناز نجاتي گل بازوئي

تاریخ:

تاثير پارامترهاي پالس ليزر بر گيراندازي و شتاب الكترون در پلاسما

نام اساتید: محمود صداقتي زاده
Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : عاطفه همتي

تاریخ:

بهينه سازي نونتريك بلنكت توكامكهاي باز نماياننده شده بااستفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري

نام اساتید: محمود صداقتي زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, فائزه رحماني, سيدفرهاد مسعودي
Mahmood Sedaghatizadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Faezeh Rahmani, Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : راحله زادفتح اله صيقلاني