از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ تا تاریخ :

عضو حقيقي اولين دوره هيئت نظارت ، ارزيابي و تضمين كيفيت استان تهران

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ تا تاریخ :

عضويت حقوقي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مدير دفتر برنامه ريزي آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

نماينده شوراي توسعه و برنامه ريزي آموزشي دانشكده نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درس سنجش از دور ابر طيفي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه فتوگرامتري مقدماتي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۰۹

مدير گروه مهندسي فتوگرامتري وسنجش از دور