مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: مختارزاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m_mokhtarzade@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۲۶۶۵۱۵۱۹

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahdiMokhtarzadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سنجش از دور

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری