محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

Performance Evaluation of Temporal and Spatial- Temporal Convolutional Neural Networks for Land- Cover Classification (A Case Study in Shahrekord, Iran)

نویسندگان: عليرضا طاهري دهكردي, بهنام اصغري بيرامي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

Alireza Taheri Dehkordi, Behnam Asghari Beirami, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش:

5th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

ارائه روشي هوشمند در هم مرجع سازي تصاوير سنجش از دوري

نویسندگان: سيدحامد علي زاده مقدم, مهدي مختارزاده, سيداحمد علي زاده مقدم

Sayyed Hamed Alizadeh Moghaddam, Mahdi Mokhtarzadeh, Sayyed Ahmad Alizadeh Moghaddam

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 96

Geomatics 96

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

تركيب طبقه بندي كننده ها بر اساس آناليز عدم قطعيت با استفاده از معيار حداكثر انحراف نسبي

نویسندگان: روزبه خانبلوكي, مهدي مختارزاده

Roozbeh Khanbolooki, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

بهبود شاخص هاي روش حرارتي مرئي به منظور تعيين دقيق و صحيح ميزان رطوبت خاك با استفاده از داده هاي سري زمناي سنجنده MODIS

نویسندگان: فرزانه محسني, مهدي مختارزاده

Farzaneh Mohseni, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

شناسايي محصول ذرت از تصاوير ماهواره لندست 8 از طريق آناليز چندزمانه طيف هاي ميداني

نویسندگان: مجتبي زماني, مهدي مختارزاده

Mojtaba Zamani, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

طراحي و ارزيابي روشي جهت تهيه نقشه موضوعي پهنه بندي خشكيدگي درختان بلوط با استفاده از فناوري سنجش از دور

نویسندگان: علي پوركاظمي, مهدي مختارزاده

Ali Pour kazemi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

تصحيحات راديومتريك تصاوير ابرطيفي هايپريون به منظور استخراج اطلاعات در كاربردهاي زمين شناسي

نویسندگان: اميد غفاري علي آباد, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

Soft supervised classification An improved method for coral reef classification using medium resolution satellite images

نویسندگان: اميرمسعود چگونيان, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, مريم صالحي

Amir Masoud Chegoonian, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Salehi Maryam

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015 (IGARSS 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بهبود عملكرد مدل پارامترهاي مداري در تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي از طريق بكارگيري تكنيك تخمين مولفه هاي واريانس

نویسندگان: عليرضا صفدري نژاد, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Alireza Safdarinezhad, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تهيه نقشه كاداستر بزرگ مقياس از مناطق شهري با استفاده از روش فتوگرامتري پهپاد

نویسندگان: امين باغاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

قطعه بندي تصاوير بزرگ مقياس سنجش از دوري به كمك روش واترشد بر مبناي استخراج اطلاعات لبه

نویسندگان: نفيسه كاخاني, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Nafiseh Kakhani, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

افزايش دقت هندسي تصاوير سنجش از دور با استفاده از بازسازي تصوير با الگوريتم تصوير در مجموعه هاي محدب

نویسندگان: مجتبي منوري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تركيب طبقه بندي كننده ها بر اساس آناليز عدم قطعيت

نویسندگان: روزبه خانبلوكي, مهدي مختارزاده

Roozbeh Khanbolooki, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

انتخاب باند در راستاي بهينه سازي جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي

نویسندگان: اميد غفاري علي آباد, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

توليد نقشه هاي چون ساخت، اختلاف طرح با وضع موجود و مقاطع دقيق و با قدرت تفكيك مكاني بالا از ديوارهاي گودبرداري به روش فتوگرامتري

نویسندگان: امين باغاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, ميترا محمدزاده شادمهري

Amin Baghani, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh,

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

ارزيابي دقت طبقه بندي پوشش صخره هاي مرجاني خليج فارس با استفاده از تصاوير ماهواره اي متوسط مقياس

نویسندگان: اميرمسعود چگونيان, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Amir Masoud Chegoonian, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

ارزيابي دقت برآورد سرب خاك با اعمال تصحيحات راديومتريك و مدل PLSR بر روي تصوير لندست 8

نویسندگان: روح اله گودرزي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Rouhollah Goudarzi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

شناسايي عارضه ساختمان از تصوير SAR با استفاده از روش تلفيق در سطح تصميم گيري

نویسندگان: مريم تيموري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Maryam Teimouri, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

بهبود آشكارسازي ساختمان ها با استفاده از تلفيق ويژگي هاي تصاوير نوري و راداري

نویسندگان: مريم تيموري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Maryam Teimouri, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي

9th symposium on advances in science and technology (9 SAStech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

تهيه نقشه توزيع غلظت عناصر سنگين خاك با استفاده از مدل PLSR و تصوير لندست 8

نویسندگان: روح اله گودرزي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Rouhollah Goudarzi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي

9th symposium on advances in science and technology (9 SAStech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

طبقه بندي پوشش صخره هاي مرجاني خليج فارس با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نویسندگان: اميرمسعود چگونيان, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, مهدي بلوكي

Amir Masoud Chegoonian, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej,

عنوان همایش: نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي

9th symposium on advances in science and technology (9 SAStech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

شناسايي اتوماتيك راه از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا با استفاده از منحني هاي فعال و توابع مورفولوژي

نویسندگان: مهرشاد بهرام شهري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Mehrshad Bahramshahri, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي به منظور انتخاب ويژگي هاي مناسب در طبقه بندي تصاوير ابرطيفي

نویسندگان: رضا آقائي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Reza Aghaee, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

Watershed Segmentation of High spatial Resolution Remote Sensing Image Based on Cellular Neural Network

نویسندگان: نفيسه كاخاني, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Nafiseh Kakhani, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي براي تعيين توزيع بهينه ي نقاط كنترل در حل مدل توابع كسري

نویسندگان: رضا آقائي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Reza Aghaee, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

شناسايي مزارع برنج با استفاده از تصاوير Landsat8

نویسندگان: مجيد رفيعي, احمد هداوند, مهدي مختارزاده, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج

Majid Rafeie, Ahmad Hadavand, Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

ارزيابي روش تخمين مولفه هاي واريانس به كمك اعداد آزادي در بهبود دقت الگوريتم هاي شناسايي هدف در تصويربرداري پرطيفي

نویسندگان: عليرضا صفدري نژاد, برات مجري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي خوشه بندي در بخش بندي ابر نقاط ليدار جهت بازسازي ساختار سقف ساختمانها

نویسندگان: محمدرضا عزيزخاني, حميد عبادي, مهدي مختارزاده

Mohammadreza Azizkhani, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

تناظريابي تصاوير ماهواره اي با استفاده از شبكه عصبي آشوبي

نویسندگان: سميرا بدرلو, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

The Optimization of Multi Resolution Segmentation of Remotely Sensed Data Using Genetic Algorithm

نویسندگان: فاطمه صباء, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

Fatemeh Saba, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Uncertain Training Data Edition for Automatic Object-Based Change Map Eextraction

نویسندگان: سعيد حاج احمدي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Saeid Hajahmadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Automatic building detection from high resolution multi-spectral image based on a combination of non-parametric active contour and texture clustering

نویسندگان: مهرشاد بهرام شهري, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Mehrshad Bahramshahri, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

بهينه سازي روش K-means جهت خوشه بندي تصاوير با قدرت تفكيك بالا با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري ica

نویسندگان: محمدرضا عزيزخاني, عباس كياني, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, مصطفي كابلي زاده

Mohammadreza Azizkhani, Abbas Kiani, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh,

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

شناسايي اتوماتيك ساختمان از تصاوير بزرگ مقياس چندطيفي بر اساس تركيب منحني هاي فعال پارامتريك و خوشه بندي اطلاعات بافت

نویسندگان: مهرشاد بهرام شهري, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Mehrshad Bahramshahri, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

بررسي و طبقه بندي روش هاي مبتني بر منحني فعال در استخراج ساختمان از تصاوير هوايي و ماهواره اي

نویسندگان: مهرشاد بهرامشهري, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳

Enhancing the Locational Perception of Soft Classified Satellite Imagery Through Evaluation and Development of the pixel swapping technique

نویسندگان: ميلاد نيرومندجديدي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده

Milad Niroumand-Jadidi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش:

26th International Cartographic Conference from Pole to Pole 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي تحليلي روش هاي بازسازي مدل سه بعدي ساختمان با استفاده از داده هاي سنجش از دور

نویسندگان: محمدرضا عزيزخاني, حميد عبادي, مهدي مختارزاده

Mohammadreza Azizkhani, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بررسي و ارزيابي روشهاي اتوماتيك به روزرساني نقشه هاي شهري با تاكيد بر پردازشهاي شي مبنا

نویسندگان: فرزانه عابدي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Farzaneh Abedi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بازسازي سه بعدي زمين با استفاد از توابع كسري بر پاي مدلهاي بهينه

نویسندگان: امين باغاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, ميترا محمدزاده

Amin Baghani, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارائه يك تفسير فيزيكي از مدل هاي رياضي غيرفيزيكي در فتو گرامتري

نویسندگان: امين باغاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, ميترا محمدزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ويرايش داده هاي آموزشي به روش نزديكترين همسايگي براي روشهاي بازشناسي الگوي نظارت شده

نویسندگان: سعيد حاج احمدي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Saeid Hajahmadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

مقايسه كمي و كيفي نتايج تلفيق تصاوير فراطيفي و چند طيفي

نویسندگان: ربابه صادقي چهارده, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

Robabeh Sadeghi cheharde, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارزيابي پتانسيل جندجمله اي هاي دو بعدي در مدلسازي اثرات تعيين نادقيق پارامترهاي مداري در تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي با هندسه خطي

نویسندگان: عليرضا صفدري نژاد, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

كاربرد روش تناظريابي مبتني بر هيستوگرام در بهبود معرفي مقادير اوليه براي روش تناظريابي مبتني بر كمترين مربعات

نویسندگان: حامد پارسا, حميد عبادي, مهدي مختارزاده

Hamed Parsa, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

تلفيق مكاني نتايج چند طبقه بندي كننده ي فازي در مرحله ي پس پردازش با استفاده از تئوري اتصال در فضاي توپولوژي فازي

نویسندگان: حميدرضا اورعي, حميد عبادي, مهدي مختارزاده

, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

خوشه بندي تصاوير سنجش از دور با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري (ICA)

نویسندگان: محمدرضا عزيزخاني, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, عباس كياني

Mohammadreza Azizkhani, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Abbas Kiani

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

تشخيص و بهبود لبه هاي تصوير به كمك منطق فازي

نویسندگان: رضا ملكي, مهدي مختارزاده, فرناز حسيني, شيلا رجافي

Reza Maleki, Mahdi Mokhtarzadeh, ,

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

تهيه نقشه زمين شناسي شكستگي ها و خطواره ها با استفاده از پردازش تصاوير رادار روزنه تركيبي SAR (مطالعه موردي تصوير منطقه تربيت حيدريه

نویسندگان: رضا ملكي, مهدي مختارزاده, علي اكبر آبكار, علي غفوري

Reza Maleki, Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Abkar,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

Retrieving Urban Land Cover By Linear Spectral Unmixing Based On Bayesian Model

نویسندگان: رقيه زليكاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

Roghayeh Zoleikani, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: استراليا / Australia

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

COMPARISON OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION AND GENETIC ALGORITHM IN RATIONAL FUNCTION MODEL OPTIMIZATION

نویسندگان: سميه ياوري, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Somayeh Yavari, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش:

International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences