تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

طبقه بندي چندگانه تصاوير ابرطيفي مبتني بر مفاهيم هندسه مانيفولد

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, مهدي حسنلو, برات مجردي, هومن لطيفي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, , , Hooman Latifi
نام دانشجو : بهنام اصغري بيرامي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

شناسايي تغييرات از تصاوير چندزمانه لندست با استفاده از پچ هاي چندگانه در روش هاي يادگيري عميق

نام اساتید: مهدي مختارزاده, بهنام اصغري بيرامي, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي, عليرضا صفدري نژاد
Mahdi Mokhtarzadeh, Behnam AsghriBeirami, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi,
نام دانشجو : سهند طاهرمنش

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

توليد و كاليبراسيون نقشه ظرفيت حرارتي سطح از طريق داده هاي سنجنده موديس و نقشه هاي زمين شناسي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, عليرضا صفدري نژاد, هومن لطيفي, مهدي آخوندزاده, هومن لطيفي
Mahdi Mokhtarzadeh, Alireza Safdarinejad, Hooman Latifi, , Hooman Latifi
نام دانشجو : محمد آزاد

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

تخمين تخريب ناشي از زلزله با استفاده از تلفيق داده هاي نوري و راداري در سيستم هاي هوشمند

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, جلال اميني, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : مهديه قهرلو

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

تخمين كربن آلي خاك بعد از حذف اثر رطوبت از رفتار طيفي خاك با استفاه از كتابخانه هاي طيفي و داده هاي سنجش از دوري

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, عليرضا صفدري نژاد, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : هومن آقالو

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

آشكارسازي خودكار پهنه دود ناشي از آتش سوزي به كمك تصاوير چند طيفي ماهواره اي (منطقه مورد مطالعه آتش سوزي هورالعظيم)

نام اساتید: مهدي مختارزاده, عليرضا صفدري نژاد, محمدجواد ولدان زوج, علي درويشي بلوراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Alireza Safdarinejad, Mohammad Javad Valadanzoej,
نام دانشجو : مهديه فتحي موسالوئي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

طبقه بندي طيفي- مكاني تصاوير ابرطيفي با استفاده از شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, اميد غفاري, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : عبيد شريفي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

تخمين پارامترهاي رشد و ميزان عملكرد محصول ذرت با استفاده از فناوري سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, هومن لطيفي, سعيد حمزه, هومن لطيفي, سعيد صوفي زاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Hooman Latifi, , Hooman Latifi, Saeed Sofizadeh
نام دانشجو : حميدرضا دهقان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

ارائه روشي نقطه مبنا جهت كشف تغييرات در تصاوير نوري با استفاده از تئوري گراف

نام اساتید: مهدي مختارزاده, حميد عبادي, عليرضا صفدري نژاد, حميد عبادي
Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : الميرا تميمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

تلفيق اطلاعات طيفي و مكاني در طبقه بندي كننده هاي چندگانه تصاوير فراطيفي با تاكيد بر روشهاي چند مقياسي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني, مهدي حسنلو, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : آرش شاه كيشي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

ارائه روشي آماري به منظور تعيين ساختار بهينه مدل توابع كسري(RFM)

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, عليرضا صفدري نژاد, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Alireza Safdarinejad, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سيدحامد علي زاده مقدم

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

برآورد پارامترهاي كيفي آب از داده هاي سنجش از دور و با استفاده از آناليز موجك و شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, مجيد رحيم زادگان, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Majid Rahimzadegan, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : مليكا حق پرست

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

بهبود روشهاي حل محلي مسئله اختلاط تصاوير ابرطيفي با استفاده از تكنيك تخمين مولفه واريانس

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : مليكا قباخلو

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

توليد ويژگيهاي جديد مبتني بر هندسه فركتال به منظور طبقه بندي داده هاي ابرطيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, برات مجردي, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : بهنام اصغري بيرامي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي با تاكيد بر كاهش اثر تغيير پذيري طيفي اعضاي خالص

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي, يزدان عامريان, محمد شريفي كيا, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi, Yazdan Amerian, , , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : اميد غفاري علي آباد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

بهبود قدرت تفكيك مكاني داده هاي رطوبت خاك سنجنده مايكرويو غير فعال SMOS با استفاده از تصاوير حرارتي و مرئي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, مهدي آخوند زاده, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : فرزانه محسني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

ارائه روشي نوين در باز نمونه برداري اپي پلار تصاوير ماهواره اي پوش بروم بر مبناي مدلهاي فيزيكي سنجنده

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, علي حسيني نوه , ياسر مقصودي مهراني, جلال اميني, سعيد صادقيان, علي حسيني نوه
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Yasser Maghsoudi Mehrani, , , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : مجتبي جنتي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

تعيين توصيفگرهاي بهينه جهت استخراج اتوماتيك راهها در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ليدار و تصاوير نوري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, هادي باباپور, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, مسعود مشهدي حسين علي, علي محمدزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, , , Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Masoud Mashhadi Hossienali, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : اصغر ميلان لك

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

تهيه نقشه شوري خاك با استفاده از داده هاي ماهواره لندست 8 و عمليات طيف سنجي (مطالعه موردي: دشت قزوين)

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, برات مجردي, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : فاطمه محمودآبادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

طراحي روشي جهت تهيه نقشه موضوعي پهنه بندي خشكيدگي درختان بلوط با استفاده از تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, علي اكبر متكان, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : علي پوركاظمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

طراحي روشي براي شناسايي گياه ذرت در تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي, علي اكبر متكان, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مجتبي زماني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

تصحيح هندسي خودكار تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا از طريق تناظريابي با داده هاي پويشگر ليزري هوائي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمد سعادت سرشت, يزدان عامريان, حميد عبادي, علي محمدزاده, سعيد صادقيان, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Yazdan Amerian, Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : عليرضا صفدري نژاد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

توسعه و ارزيابي مدلهاي رياضي نوين در خود كاليبراسيون دوربين هاي رقومي هوائي( مطالعه موردي: دوربين Ultra Cam)

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي اكبر متكان, سعيد صادقيان, حميد عبادي, علي محمدزاده, محمد طالعي, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Aliakbar Matkan, , Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : هادي باباپور صحنه سرائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

طراحي و پياده سازي يك سيستم طبقه بندي چندگانه براي تصاوير ماهواره اي بزرگ مقياس

نام اساتید: مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني, يوسف رضايي, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : روزبه خانبلوكي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

طبقه بندي سلسله مراتبي شي گرا جهت تشخيص درختهاي جنگلي با استفاده از تصاوير چند زمانه

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, يوسف رضايي, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : سعيد محمدنژادنيازي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بهبود دقت روش هاي طبقه بندي اكوسيستم هاي مرجاني در تصاوير ماهواره اي خليج فارس

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري, مهدي فرنقي, برات مجردي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri, Mahdi Farnaghi,
نام دانشجو : اميرمسعود چگونيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

آشكارسازي نيمه اتوماتيك ساختمان از تلفيق تصاوير نوري و راداري با تاكيد بر بازتابندگي گوشه اي در ساختمانها

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, حميد عبادي, جلال اميني
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi, Jalal Amini
نام دانشجو : مريم تيموري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

تعيين پوشش گياهي و تفكيك گونه ها در مناطق جنگلي شهري با استفاده از تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : مريم عظيمي هالم

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

برآورد ميزان سرب خاك از تصاوير ماهواره اي و طيف سنجي ميداني

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي, محمودرضا صاحبي, مهدي فرنقي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : روح اله گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

ارزيابي و توسعه مدلهاي رياضي مبتني بر درون يابي جهت زمين مرجع سازي تصاوير راداري

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, حميد عبادي, مهدي فرنقي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Hamid Ebadi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : مهيار طالبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

ارائه روشي شي گرا در تهيه نقشه تغييرات از مناطق نيمه شهري

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, علي محمدزاده, مهدي فرنقي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Ali Mohammadzadeh, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : فاروق محمودي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

جانمايي كلاسها در سطح زير پيكسل در تصاوير ابرطيفي با استفاده از روش فرا تفكيك پذيري

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : محمدصادق مطلبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

توسعه روش قطعه بندي در پردازش شي گراي تصاوير بزرگ مقياس به منظور كشف تغييرات شبكه راه ها

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, سعيد صادقيان, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : فاطمه صباء

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

شناسايي عارضه ساختمان از داده هاي ليدار و اپتيك با استفاده از توابع مورفولوژي و ويژگي هاي شي- مبنا

نام اساتید: علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : ندا منصوري فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

تفكيك ارقام برنج با استفاده از الگوريتم هاي پردازش داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي اكبر آبكار, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Abkar, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : مجيد رفيعي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

تناظر يابي تصاوير ماهواره اي با نقشه هاي برداري با استفاده از نقاط تقاطع شبكه راه

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, جلال اميني, حميد عبادي, حميد عبادي
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : همام يارمند

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

توسعه روش تناظر يابي مبتني بر هيستوگرام براي تصاوير داراي مقياس هاي مختلف

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, جلال اميني, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : حامد پارسا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

تهيه نقشه تغييرات در مناطق شهري با استفاده از تلفيق تصاوير ابرطيفي و اپتيكي با حد تشخيص مكاني بالا

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي اكبر متكان, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : رقيه زليكاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

آناليز شي گراي داده هاي ليدار و تصاوير ماهواره اي بزرگ مقياس جهت شناسايي نيمه اتوماتيك عارضه ساختمان

نام اساتید: علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, جلال اميني, حميد عبادي, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : فرزانه عابدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

بكارگيري روشهاي مبتني بر استفاده از زير فضاها در طبقه بندي تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : رضا آقائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

تلفيق تصاوير SAR با تصاوير اپتيكي براي استخراج خطواره هاي مورد نظر در اكتشاف نفت

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمد شريفي كيا, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : رضا ملكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۱

بازسازي خودكار مدل سه بعدي ساختمان از داده هاي ليزر اسكنر هوايي با تاكيد بر توسعه الگوريتم هاي خوشه بندي ابر نقاط

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده, برات مجردي, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : محمدرضا عزيزخاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹

به كارگيري توامان تصاوير ماهواره اي و نقشه هاي رقومي موجود به منظور تهيه نقشه تغييرات در مناطق شهري

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي اكبر متكان, محمودرضا صاحبي, محمد كريمي
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سعيد حاج احمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

استفاده از اطلاعات طيف و بافت تصوير در منحني فعال به منظور استخراج ساختمان از تصاوير اپتيك

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, جلال اميني, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : مهرشاد بهرام شهري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

بررسي و ارزيابي نتايج تلفيق تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا با تصوير فراطيفي سنجنده هايپريون

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : ربابه صادقي چهارده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵

تهيه نقشه كاربري در سطح زير پيكسل مبتني بر روشهاي بهينه سازي مكاني با استفاده از تصاوير چند طيفي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : ميلاد نيرومندجديدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

استفاده از اطلاعات مجاورت در پس پردازش نتايج طبقه بندي نظارت شده ي تصاوير ماهواره اي با تاكيد بر توپولوژي فازي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, محمدرضا سراجيان, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : حميدرضا اورعي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

استفاده از عوارض خطي در تصحيح هندسي تصاوير هوائي يا ماهواره اي بر اساس توابع كسري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, سعيد صادقيان, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : قنديل قادري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بهينه سازي توابع رشنال با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : امين باغاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تناظر يابي عوارض نقطه اي در تصاوير هوائي و ماهواره اي با استفاده از شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, محمد كريمي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سميرا بدرلو

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

محاسبه سطح زير كشت انواع محصولات كشاورزي با استفاده از تركيب داده هاي چند منبعي اپتيكي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : مسلم درويشي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

بهبود روشهاي طبقه بندي به كمك تلفيق شبكه هاي عصبي و منطق فازي در تصاوير ابر طيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : نفيسه كاخاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

استخراج نيمه اتوماتيك راه از تصاوير اپتيك و راداري با حد تفكيك بالا

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمد كريمي, ياسر مقصودي مهراني, مريم دهقاني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Karimi, Yasser Maghsoudi Mehrani, MARYAM Dehghani
نام دانشجو : الهه خصالي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

استفاده از روشهاي شي گرا در طبقه بندي تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : احمد هداوند

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

ارزيابي پتانسيل فناوري سنجش از دور در شناسايي و تخمين سطحي ميزان كاني هاي صنعتي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, برات مجردي, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : عليرضا محرابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

كشف و جبران اتوماتيك انقطاع موجود در راه هاي استخراج شده از تصاوير بزرگ مقياس ماهواره اي با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : سيدمحمد هاشمي امين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

ارزيابي روشهاي بهبود كيفيت هندسي تصاوير بزرگ مقياس بر اساس تخمين PSF تصوير

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي اكبر آبكار, حميد عبادي, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Abkar, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : مجتبي منوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷

استفاده از پارامترهاي اضافي در مدل پارامترهاي مداري به منظور بهبود دقت تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : عليرضا صفدري نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

بومي سازي سيستم AMUSE جهت ارزيابي تغييرات پوشش در پاركهاي ملي به روش سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, حميد عبادي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : زهرا غفراني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

تهيه نقشه هاي كاربري اراضي بر اساس طبقه بندي شي گراي تصاوير سنجش از دوري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : محسن قلوبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

تهيه نقشه پراكندگي شانه دار مهاجم در درياي خزر با استفاده از تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : سيدحميد هاشمي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

طبقه بندي تصاوير فراطيفي با استفاده از اطلاعات طيفي و هندسي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار, برات مجردي
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar,
نام دانشجو : سميه يعقوبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

تلفيق اطلاعات هندسي و طيفي عوارض تصويري جهت شناسايي و استخراج اتوماتيك عارضه ي ساختمان از تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا

نام اساتید: مهدي مختارزاده, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : دياكو ياري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

بررسي و ارزيابي تصاوير ultracam جهت توليد و به هنگام رساني نقشه هاي بزرگ مقياس پوششي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : سعيد عظيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

پياده سازي و ارزيابي روش هاي مناسب جهت تفكيك محصولات كشاورزي كليدي از تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سعيد رمضان خاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۳

ارائه سيستمي فازي جهت استخراج اتوماتيك شبكه راه ها در تصاوير ماهواره اي بر اساس توسعه روش هاي خوشه بندي در فضاي تصوير

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا ملك, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Malek, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : مژ گان حسن پور كراني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۳

طبقه بندي تصاوير ابرطيفي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : زيبا زرين

تاریخ:

كشف اتوماتيك شبكه راه از تصاوير بزرگ مقياس ماهواره اي با استفاده از اطلاعات بافت زاويه اي در سيستم هاي تصميم گيري فازي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : محمدعلي صالحي امين خسمخي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي روش بهينه جهت مرتبط سازي اتوماتيك تصاوير بزرگ مقياس مبتني بر تركيب روش هاي پيش رفته ناحيه مبنا و عارضه مبنا

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : امين صداقت شيروان

تاریخ:

طبقه بندي محصولات كشاورزي با استفاده از تصاوير چند زمانه نوري و راداري مبتني بر روشهاي يادگيري عميق

نام اساتید: مهدي مختارزاده
Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مريم تيموري

تاریخ:

ارائه مدلي جهت بهبود حد تفكيك مكاني، مشاهدات رطوبت خاك سنجنده مايكروويو غيرفعال با استفاده از تلفيق سري زماني تصاوير مايكروويو فعال، مرئي و حرارتي

نام اساتید: مهدي مختارزاده
Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فرزانه محسني

تاریخ:

نقشه برداري تغييرات ارتفاعي سطح با استفاده ار تصاوير پهپاد فتوگرامتري بدون نقطه كنترل زميني

نام اساتید: مسعود ورشوساز, مهدي مختارزاده, عليرضا صفدري نژاد
Masood Varshosaz, Mahdi Mokhtarzadeh, Alireza Safdarinejad
نام دانشجو : سامان زارع

تاریخ:

كشف تغييرات در داده هاي ليدار هوايي از طريق تناظريابي با تصاوير ماهواره اي با حد تفكيك مكاني بالا

نام اساتید: مهدي مختارزاده, عليرضا صفدري نژاد
Mahdi Mokhtarzadeh, Alireza Safdarinejad
نام دانشجو : مهناز رجبي عقيل ابادي

تاریخ:

تخمين غلظت مواد آلي موجود در خاك با استفاده از داده هاي طيف سنجي زميني و تصويري

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمد جمشيدي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohamad Jamshidi
نام دانشجو : محمد فرج زاده دوين

تاریخ:

بهبود دقت تخمين عملكرد محصول ذرت در مدل Aqua Crop با استفاده از فناوري سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, مريم تيموري
Mahdi Mokhtarzadeh, Maryam Teimori
نام دانشجو : قدسيه انواري

تاریخ:

برآورد آلودگي خاك در مناطق كشاورزي آبياري شده با فاضلاب شهري با استفاده از فناوري سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, روح اله گودرزي
Mahdi Mokhtarzadeh, Rohollah Godarzi
نام دانشجو : زيبا قنبري

تاریخ:

ارائه يك روش بدون نظارت جهت توليد ويژگيهاي طيفي- مكاني كاهش يافته از تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده
Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سيد احمد علي زاده مقدم

تاریخ:

طبقه بندي تصاوير چندطيفي بزرگ مقياس با استفاده از اطلاعات طيفي و مكاني بر مبناي قطعه بندي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : نفيسه كاخاني

تاریخ:

اصلاح هندسي لبه هاي ارتفاعي در تصاوير قائم از طريق راهكاري تلفيقي مبتني بر پردازش هاي محلي و توليد نقاط اضافي در ابرنقاط

نام اساتید: مهدي مختارزاده, عليرضا صفدري نژاد
Mahdi Mokhtarzadeh, Alireza Safdarinejad
نام دانشجو : زهرا توكلي

تاریخ:

سنجش ميزان رطوبت خاك با تلفيق داده هاي راداري و نوري از طريق شبكه عصبي مصنوعي و بهره گيري از داده هاي كمكي براي آموزش بهتر شبكه

نام اساتید: مهدي مختارزاده
Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سپيده شيراهرابي

تاریخ:

طراحي و توسعه يك روش هوشمند تركيبي به منظور طبقه بندي پوشش زمين به كمك تركيب داده هاي ليدار هوابرد و تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده
Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : محيا بهنام فرد