بررسي و ارزيابي روشهاي تعيين پارامترهاي كيفي آب با تاكيد بر روشهاي تجربي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : گلسا شيرازي نژاد

بررسي و ارزيابي روشهاي تخمين ميزان رطوبت خاك با استفاده از داده هاي تركيبي نوري و حرارتي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : زهرا بادامچي شبستري

بررسي روش هاي تخمين مشخصات كلي پديده ها از طريق آناليز طيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سيداحمد علي زاده مقدم

بررس مفاهيم اختلاط طيفي با استفاده از طيف سنجي آزمايشگاهي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : شايان سودبر

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

بررسي و مقايسه روش هاي طبقه بندي پيكسل مبنا و شي گرا تصاوير ماهواره اي در تفكيك و شناسايي محصولات كشاورزي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : سيدمحمدحسين ميرمحمدي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

كشف ساخت و سازهاي غير مجاز در عرصه هاي جنگلي از طريق تكنيك كشف تغييرات برروي تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : مهدي يحيوي تفرشي