بررسي و ارزيابي روشهاي تعيين پارامترهاي كيفي آب با تاكيد بر روشهاي تجربي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : گلسا شيرازي نژاد

بررسي و ارزيابي روشهاي تخمين ميزان رطوبت خاك با استفاده از داده هاي تركيبي نوري و حرارتي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : زهرا بادامچي شبستري

بررسي روش هاي تخمين مشخصات كلي پديده ها از طريق آناليز طيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سيداحمد علي زاده مقدم

بررس مفاهيم اختلاط طيفي با استفاده از طيف سنجي آزمايشگاهي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : شايان سودبر