از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي نقشه برداري