محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

استفاده از داده هاي مكاني داوطلبانه به منظور ارزيابي ميزان قرار گرفتن در معرض آلودگي هوا در طول سفرهاي فعال

نویسندگان: معين مولوي گنابادي, محمد طالعي, مهدي فرنقي

Moein Molavi gonabadi, Mohammad Taleai, Mahdi Farnaghi

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: سوئد / Sweden

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

A Personalized Location Based and Serendipity0Oriented Point of Interest Recommender Assistant Based on Behavioral Patterns

نویسندگان: سميرا خوش احوال, مهدي فرنقي, محمد طالعي, علي منصوريان

Samira Khoshahval, Mahdi Farnaghi, Mohammad Taleai, Ali Mansourian

عنوان همایش:

The Annual International Conference on Geographic Information Science-AGILE 2018

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

Spatio-Temporal Pattern Mining on Trajectory Data using ARM

نویسندگان: سميرا خوش احوال, مهدي فرنقي, محمد طالعي

Samira Khoshahval, Mahdi Farnaghi, Mohammad Taleai

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي پژوهش هاي اطلاعات مكاني

GI Research 2017

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

Development of a Virtual Reality Application based on Libgdx Game Engine in Mobile Environment

نویسندگان: ناصر طهاني, علي اصغر آل شيخ, مهدي فرنقي

Naser Tahani, Alesheikh ALi Asghar, Mahdi Farnaghi

عنوان همایش:

13th Conference on Location Based Services (LBS 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

روش هاي پرسش و پاسخ مكاني در محيط همراه با رويكرد استفاده در واقعيت مجازي و افزوده

نویسندگان: ناصر طهاني, علي اصغر آل شيخ, مهدي فرنقي, اميدرضا عباسي

Naser Tahani, Alesheikh ALi Asghar, Mahdi Farnaghi, Omid Reza Abbasi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

HADOOP-BASED DISTRIBUTED SYSTEM FOR ONLINE PREDICTION OF AIR POLLUTION BASED ON SUPPORT VECTOR MACHINE

نویسندگان: زينب قائمي , مهدي فرنقي, عباس عليمحمدي سراب

Zeinab Ghaemi hajitaghi, Mahdi Farnaghi, Abbas Ali Mohammadi Sarab

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

پيش بيني پوياي آلودگي هواي شهر تهران با استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان

نویسندگان: زينب قائمي , مهدي فرنقي, عباس عليمحمدي سراب

Zeinab Ghaemi hajitaghi, Mahdi Farnaghi, Abbas Ali Mohammadi Sarab

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

توسعه سامانه درگاه مكاني توصيه گر بر اساس روش محتوي مبنا و پالايش مشاركتي

نویسندگان: شكوه دره شيري, مهدي فرنقي

Shokouh Dareshiri, Mahdi Farnaghi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

استخراج خودكار راه از داده هاي خط سير به روش KDE توسط عامل هاي كاوشگر

نویسندگان: رضا محمدي, مهدي فرنقي

Reza Mohammadi, Mahdi Farnaghi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

تركيب خودكار سرويس هاي مكاني با استفاده از فناوري سرويس هاي معنايي و روش هاي برنامه ريزي هوش مصنوعي

نویسندگان: مهدي فرنقي, علي منصوريان

Mahdi Farnaghi, Ali Mansourian

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92