تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

بهبود توصيه گري مكاني- زماني در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا براي گذران اوقات فراغت

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, مهدي فرنقي, علي اصغر آل شيخ, نجمه نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mahdi Farnaghi, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مژگان طاهري بروجني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

مسيريابي با استفاده از داده هاي مردم گستر با هدف ارتقاي سلامت عمومي در سفرهاي فعال

نام اساتید: محمد طالعي, مهدي فرنقي, محمدرضا ملك, رحيم علي عباسپور, محمدرضا ملك
Mohammad Taleai, Mahdi Farnaghi, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : معين مولوي گنابادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

پردازش توزيع شده كلان داده هاي مكاني: مطالعه موردي پيش بيني آلودگي هواي شهري

نام اساتید: مهدي فرنقي, محمد كريمي, زهره معصومي, محمد كريمي
Mahdi Farnaghi, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مرجان عسگري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

بهبود عملكرد رديابي سيستمهاي واقعيت افزوده مبتني بر اطلاعات مكاني سه بعدي

نام اساتید: محمد طالعي, مهدي فرنقي, محمدرضا ملك, رحيم علي عباسپور, محمدرضا ملك
Mohammad Taleai, Mahdi Farnaghi, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمدرضا محمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

پيش بيني مكاني- زماني آلودگي هواي شهري با استفاده از روش ميدان تصادفي شرطي(CRF)

نام اساتید: مهدي فرنقي, عباس عليمحمدي سراب, جلال كرمي, عباس عليمحمدي سراب
Mahdi Farnaghi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : محسن يوسف زاده سوركي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

توصيه گري مكان- مبنا با استفاده از كاوش قوانين انجمني

نام اساتید: مهدي فرنقي, محمد طالعي, نجمه نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Mahdi Farnaghi, Mohammad Taleai, , Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سميرا خوش احوال

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي و توسعه يك روش توصيه گر مكاني- معنايي

نام اساتید: مهدي فرنقي, ابوالقاسم صادقي نياركي, فرشاد حكيم پور, ابوالقاسم صادقي نياركي
Mahdi Farnaghi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : محمدجواد شهيدي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

پيش بيني بلند مدت بارش با استفاده از يادگيري عميق و كلان داده هاي هواشناسي

نام اساتید: مهدي فرنقي, عباس عليمحمدي سراب, زهره معصومي, عباس عليمحمدي سراب
Mahdi Farnaghi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : هاجر رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

تحليل مكاني بيماري ليپتوسپيروزيس با استفاده از روشهاي داده كاوي

نام اساتید: مهدي فرنقي, محمدرضا شيرزادي, محمد كريمي, زهره معصومي, محمد كريمي
Mahdi Farnaghi, Mohamad Shirzadi, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهرداد آهنگر كاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

ارائه رويكردي بر مبناي عامل هاي كاوشگر به منظور بهنگام رساني خودكار نقشه هاي راه OSM

نام اساتید: مهدي فرنقي, محمدرضا ملك, آرا تومانيان, محمدرضا ملك
Mahdi Farnaghi, Mohammad Reza Malek, Ara Tomanian, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : رضا محمدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

توسعه يك درگاه مكاني توصيه گر براي كشف و توصيه سرويس هاي مكاني

نام اساتید: مهدي فرنقي, علي اصغر آل شيخ, نجمه نيساني ساماني , علي اصغر آل شيخ
Mahdi Farnaghi, Alesheikh ALi Asghar, Najmeh Samaninisani, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : شكوه دره شيري

تاریخ:

بهبود خوشه بندي تراكم مبناي مكاني به منظور شناسايي رويداد از داده هاي توئيتر

نام اساتید: مهدي فرنقي
Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : زينب قايمي

تاریخ:

ارائه روشي فازي براي اندازه گيري تشابه خطوط سير معنايي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, مهدي فرنقي
Alesheikh ALi Asghar, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : فراز برومندقهنويه

تاریخ:

اندازه گيري و پيش بيني فراگستر غلظت ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مهدي فرنقي, ندا كفاش چرندابي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mahdi Farnaghi, Neda Kaffashcharandabi
نام دانشجو : محمدحسن فرزادي