اجراي تحليل هاي مكاني (Spatial Analyses) با استفاده از برنامه نويسي Arc GIS

نام اساتید: مهدي فرنقي, محمد كريمي
Mahdi Farnaghi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : ناصر اميني

بررسي قابليت هاي مكاني نرم افزار مديريت پايگاه داده ي MongoDB

نام اساتید: مهدي فرنقي, محمد كريمي
Mahdi Farnaghi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مريم جعفري تفضل