از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

مدير گروه سازه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده هاي مهندسي عمران