محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۷

بررسي تاثير روش هاي مختلف مدلسازي رفتار غيرخطي برش چشمه اتصال در عملكرد لرزه اي قاب بتن آرمه با شكل پذيري كم

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, گلسا مهدوي

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Golsa Mahdavi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي عمران

International Conference on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۷

بررسي تاثير چرخش نهايي ستون مربعي محصور شده با FRP بر عملكرد لرزه اي قاب بتن آرمه كوتاه مرتبه

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, گلسا مهدوي

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Golsa Mahdavi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي عمران

International Conference on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

Assessment of Existing Models for FRP-Concrete Bond Capacity in Externally Bonded Reinforcement System

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, عاطفه محمدنژاد

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Atefeh Mohammadnejad

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي زلزله و سازه

6th National Conference on Earthquake and Structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

Evaluation of Current Models for Strength of Bond between NSM FRP and Concrete

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, سولماز افضلي

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Solmaz Afzali

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي زلزله و سازه

6th National Conference on Earthquake and Structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

ارائه مدل براي محاسبه ظرفيت چسبندگي NSM FRP به بتن با استفاده ازالگوريتم ژنتيك و شناسايي درجه اهميت پارامترهاي موثر بر آن

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, سولماز افضلي

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Solmaz Afzali

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي ژئوتكنيك و مهندسي لرزه اي

2nd International Conference on Geotechnical and Urban Earthquake Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

A proposal for estimating bond capacity in externally bonded FRP to concrete

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, عاطفه محمدنژاد

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Atefeh Mohammadnejad

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي ژئوتكنيك و مهندسي لرزه اي

2nd International Conference on Geotechnical and Urban Earthquake Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

EVALUATION OF THE EFFECTS OF MODELING UNCERTAINTIES ON THE SEISMIC PERFORMANCE OF REINFORCED CONCRETE FRAMES

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, هومن كياني

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Houman Kiani

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس زلزله شناسي و مهندسي زلزله

7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

Evaluation of Existing Models for Bond Capacity of NSM FRP

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, هادي صمدزاد

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Hadi Samadzad

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس زلزله شناسي و مهندسي زلزله

7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

ارزيابي قابليت اعتماد طراحي خمشي تيرهاي FRP-RC با در نظر گرفتن تركيبات بار شامل بار زلزله

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, رضا آقا محمدي طرقي

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Reza Aghamohammadi Targhi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس زلزله شناسي و مهندسي زلزله

7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

بررسي اثر عدم قطعيت هاي شناختي پارامترهاي مدلسازي تير- ستون در ارزيابي فروريزش قاب هاي بتن آرمه

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, هومن كياني

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Houman Kiani

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

ارزيابي قابليت اعتماد ظرفيت خمشي تيرهاي FRP-RC با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, رضا آقا محمدي طرقي

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Reza Aghamohammadi Targhi

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

ارزيابي مدل هاي موجود براي پيش بيني مشاركت FRP در ظرفيت برشي تيرهاي بتن آرمه بهسازي شده به روش NSM

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, هادي صمدزاد

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Hadi Samadzad

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

ارزيابي دقت ابزار SPORIDA جهت پيش بيني عملكرد لرزه اي دو قاب بتني مسلح كوتاه و ميان مرتبه

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, هومن كياني

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Houman Kiani

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي زلزله

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

مقايسه روش هاي EBR و NSM در بهسازي خمشي و برشي تيرهاي بتن آرمه با استفاده از FRP

نویسندگان: كورش نصراله زاده نشلي, هادي صمدزاد

Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Hadi Samadzad

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

3rd national conference on new material and structures