مشخصات فردی

نام: کورش

نام خانوادگی: نصراله زاده نشلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: nasrollahzadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۹۹۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/KoroshNasrollahzadehNashli


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران