تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

تحليل قابليت اطمينان و ارزيابي شكنندگي خوط انتقال برق تحت مخاطرات آب و هوايي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, حسن ميرزا بزرگ, حسن ميرزا بزرگ, غلامرضا قدرتي اميري
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Hasan Mirza Bozorg, Hasan Mirza Bozorg,
نام دانشجو : امير محمودي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

ارزيابي ظرفيت جانبي داخل صفخه اي و منحني هاي شكنندگي ديوارهاي بنايي غير مسلح

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, حسن ميرزا بزرگ, حسن ميرزا بزرگ, غلامرضا قدرتي اميري
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Hasan Mirza Bozorg, Hasan Mirza Bozorg,
نام دانشجو : سميه قادري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

بررسي آزمايشگاهي عملكرد جانبي چرخه اي درون صفحه اي بنايي بهسازي شده با استفاده از نوارهاي FRP بدون چسبندگي به سطح

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, سعيد اصيل قره باغي, جناب آقاي دكتر غلامرضا قدرتي اميري, سعيد اصيل قره باغي
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Saeed Asil Gharebaghi, , Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : ميلاد رضائي عراقي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

برسي آزمايشگاهي بهسازي ظرفيت انتقال برش اصطكاكي در بتن با استفاده ازFRP

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, عليرضا باقري, جناب آقاي دكتر غلامرضا قدرتي اميري, عليرضا باقري
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Alireza Bagheri, , Alireza Bagheri
نام دانشجو : سيداميرحسين علايي پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بررسي آزمايشگاهي عملكرد فشاري محوري و قطري نمونه هاي بنايي بهسازي شده با نوارهاي پليمري

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, اميرپيمان زندي, جناب آقاي دكتر غلامرضا قدرتي اميري, اميرپيمان زندي
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Amir Peyman Zandi, , Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : مصطفي زارع بشلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بررسي آزمايشگاهي عملكرد لرزه اي كاربرد نوار پليمري و ملات براي ساخت و بهسازي ديوار بنايي و مقايسه با روش هاي متداول بهسازي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, عليرضا باقري, جناب آقاي دكتر غلامرضا قدرتي اميري, عليرضا باقري
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Alireza Bagheri, , Alireza Bagheri
نام دانشجو : مجيد توران پشتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بررسي آزمايشگاهي تعيين ظرفيت چسبندگي FRF به بتن تحت تاثير حرارت

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, عليرضا باقري, عليرضا باقري, جناب آقاي دكتر محسن تدين
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Alireza Bagheri, Alireza Bagheri,
نام دانشجو : ساغر جمشيدي اول

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

برسي آزمايشگاهي بهسازي عملكرد ديوارهاي بنايي غير مسلح با استفاده از الياف پليمري

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, عباسعلي تسنيمي, عليرضا باقري, عليرضا باقري
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, , Alireza Bagheri, Alireza Bagheri
نام دانشجو : شهراد ابراهيم زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

بهينه سازي طراحي عملكردي يك قاب بتن آرمه كوتاه مرتبه بهسازي شده با FRP

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, سيدبهرام بهشتي اول, غلامرضا قدرتي اميري, سيدبهرام بهشتي اول
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Seyed Bahram Beheshti Avval, , Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : گلسا مهدوي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

بررسي آزمايشگاهي عملكرد چرخه اي ديوار با مصالح بنايي در ساختمان هاي متداول در كشور

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, مصطفي زين الديني, غلامرضا قدرتي اميري
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Mostafa Zeinoddini,
نام دانشجو : محمد سينجلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

مدلسازي ظرفيت چسبندگي اف ار پي به سطح خارجي بتن با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, سعيدرضا صباغ يزدي, محمود حسيني
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Saeid Reza Sabagh Yazdi,
نام دانشجو : عاطفه محمدنژاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

مدلسازي ظرفيت چسبندگي اف ار پي در روش كاشت مجاور سطح بتن با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, سعيدرضا صباغ يزدي, محمود حسيني
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Saeid Reza Sabagh Yazdi,
نام دانشجو : سولماز افضلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

مدل مكانيكي براي پيش بيني ظرفيت تيرهاي بتني تقويت شد هي برشي با اف آر پي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, حسن ميرزا بزرگ
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Hasan Mirza Bozorg
نام دانشجو : هادي صمدزاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

بررسي قابليت اعتماد طراحي تيرهاي اف ار پي-ار سي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, سيدبهرام بهشتي اول
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : رضا آقا محمدي طرقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

مطالعه موردي براي مقايسه روش هاي متداول شناسايي پارامترهاي مودال

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, مصطفي زين الديني
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : سيدحميد سيدي فضل اللهي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳

ارزيابي قابليت اعتماد طراحي براي فرو ريزش قاب هاي بتني مسلح

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, مصطفي زين الديني
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : هومن كياني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي عملكرد تير بتن آرمه تقويت شده به برش با روش كاشت ميلگرد اف.آر.پي مجاور سطح

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, اميرپيمان زندي, عليرضا باقري, محسن تدين
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Amir Peyman Zandi, Alireza Bagheri,
نام دانشجو : امير آذرپور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي برشي تيرهاي بتني مسلح با ميلگردهاي اف.آر.پي با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, عليرضا باقري, اميرپيمان زندي, محمد شكرچي زاده
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Alireza Bagheri, Amir Peyman Zandi,
نام دانشجو : محمد مهدي بصيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

پيش بيني عمر خستگي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با اف ار پي با استفاده از منطق فازي ئو الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: عليرضا باقري, كورش نصراله زاده نشلي
Alireza Bagheri, Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : سيدمحمد بطحائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

پيش بيني پارامترهاي مدلسازي در تحليل استاتيكي غير خطي بر پايه منطق فازي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, مصطفي زين الديني, عبدالرضا سرو قد مقدم
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Mostafa Zeinoddini,
نام دانشجو : رضا پيروي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

ارائه مدلي جديد براي بدست آوردن منحني تنش-كرنش براي ستون مربعي تقويت شده با استفاده از زاكت قفسه اي فلزي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي
Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : صياد كريمي گبلو

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

پيش بيني مقاومت فشاري و كرنش محوري نهايي ستون بتني مربعي دور پيچ شده با اف.آر.پي با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, سعيدرضا صباغ يزدي, محمد زمان كبير
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Saeid Reza Sabagh Yazdi,
نام دانشجو : احسان نوحي

تاریخ:

تحليل قابليت امينان و ارزيابي شكنندگي خوط انتقال برق تحت مخاطرات آب و هوايي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي
Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : امير محمودي

تاریخ:

ارزيابي تاب آوري و پايش سلامت سازه هاي خطوط انتقال نيرو تحت تاثير مخاطرات طبيعي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي
Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : شاهين منوچهري

تاریخ:

تدوين روش هاي ارزيابي خسارات پس از زلزله با استفاده از روش هاي سنجش از دور

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي
Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : مجتبي صيادي