سال: ۱۳۹۴

طراحي وساخت سامانه آز مايشگاهي تعيين موقعيت توسط ستاره ياب

همکاران: جعفر روشني يان

Jafar Roshanian

سال: ۱۳۹۰

راه اندازي و ارائه درس با رويكرد شيوه نوين آموزش مهندسي هوافضا

همکاران: جعفر روشني يان

Jafar Roshanian