تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

طراحي كنترلر تطبيقي پرنده ي tilt wing

نام اساتید: جعفر روشني يان, مرتضي طايفي نصرآبادي, محسن فتحي, مرتضي طايفي نصرآبادي
Jafar Roshanian, Morteza Taefi Nasrabadi, , Morteza Taefi Nasrabadi
نام دانشجو : مهدي اماني اسطلخ كوهي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

كنترل خودگردان مدار ارتفاع پايين ماهواره

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهدي جعفري ندوشن, عليرضا باصحبت نوين زاده, اميررضا كوثري, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, Mahdi Jafari Nadoushan, Alireza Basohbat Novinzadeh, , Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : طه ياسيني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

طراحي سيستم كنترل پرواز براي يك پرنده بدون سرنشين بال چرخان با استفاده از كنترل پيش بين

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, ابوالقاسم نقاش, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, , Amirali Nikkhah
نام دانشجو : معصومه دهقان بهابادي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مدلسازي و كنترل تلاطم سوخت در يك ماهواره در شرايط كم جاذبه

نام اساتید: جعفر روشني يان, عبدالمجيد خوشنود, عليرضا باصحبت نوين زاده, عليرضا باصحبت نوين زاده, سيد محمد مهدي حسني نجف آبادي
Jafar Roshanian, Abdolmajied Khoshnood, Alireza Basohbat Novinzadeh, Alireza Basohbat Novinzadeh,
نام دانشجو : محمدكريم رضايي مجد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

بهينه سازي طراحي چند موضوعي يك هواپيماي مسافربري عمومي با احتساب آيرو الاستيسيته بال

نام اساتید: جعفر روشني يان, علي اصغر بطالبلو, سعيد ايراني, مسعود ابراهيمي, سعيد ايراني
Jafar Roshanian, Aliasghar Bataleblo, Saeid Irani, , Saeid Irani
نام دانشجو : بهنام ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

الكوريتم كنترل يكپارجه حركت دوربين و حركت وسيله پرنده بر مبناي نظريه بازي

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, سيدمجتبي هاشمي دولابي, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, , Amirali Nikkhah
نام دانشجو : حميد اصولي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

طراحي كنترلر تطبيفي در فاز فرود هواپيما

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, سيد مجيد اسماعيلي فر, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, , Amirali Nikkhah
نام دانشجو : ارشيا رمضاني پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

بهينه سازي طراحي چند موضوعي يك فضاپيمايبازگشتي

نام اساتید: جعفر روشني يان, مسعود ابراهيمي, عليرضا باصحبت نوين زاده, سيد مجتبي هاشمي دولابي, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, , Alireza Basohbat Novinzadeh, , Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : مسعود كبگانيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

شناسايي و تشخيص عيب سامانه ناوبري اينرسي توسط سنسورهاي افزوده

نام اساتید: جعفر روشني يان, علي مظفري, عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه, مهدي علياري شوره دلي, مهدي مرتضوي, سيامك اسماعيل زاده
Jafar Roshanian, Ali Mozaffari, Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah, Mahdi Aliyari Shorehdeli, ,
نام دانشجو : سيد محمد مهدي حسني نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

طراحي مفهومي سامانه ستاره ياب به منظور تعيين موقعيت در طول روز

نام اساتید: جعفر روشني يان, مسعود ابراهيمي, حميد خالوزاده, اميرعلي نيكخواه, محسن بهرامي, سيد حسين پورتاكدوست
Jafar Roshanian, , Hamid Khaloozadeh, Amirali Nikkhah, ,
نام دانشجو : شبنم يزداني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تخمين سرعت زاويه اي در فضاپيما با استفاده از سنسور ستاره ياب

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, مسعود ابراهيمي, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, , Amirali Nikkhah
نام دانشجو : فهيمه برزميني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

بهينه سازي طراحي چندموضوعي نامعين يك هواپيماي مسافربري

نام اساتید: جعفر روشني يان, حامد علي صادقي اراني, حامد علي صادقي اراني, مسعود ابراهيمي
Jafar Roshanian, Hamed Alisadeghi, Hamed Alisadeghi,
نام دانشجو : بنيامين ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

تدوين كاتالوگ ستارگان مادون قرمز و ارتقا عملكرد الگوريتم شناسايي

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, عبدالمجيد خوشنود, عبدالمجيد خوشنود
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Abdolmajied Khoshnood, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : شهره بكران بهشت

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

طراحي سيستم كنترل ماهواره بر با رويكرد هوشمند - تطبيقي

نام اساتید: جعفر روشني يان, علي خاكي صديق, عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود, عبدالمجيد خوشنود
Jafar Roshanian, Ali Khaki Sedigh, Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : عليرضا نادري آخورمه

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

مانور بهينه در پرواز آرايش مند فضا پيما با ماموريت تغيير مسير استروئيدآپوفيس

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهران مير شمس, عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود, مهران مير شمس
Jafar Roshanian, Mehran Mirshams, Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood, Mehran Mirshams
نام دانشجو : جواد شمس

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

ارتقاء عملكرد سامانه ستاره ياب با استفاده از پردازش كاتالوگ

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : محمدجواد حسني كبوترخاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

تدوين الگوريتم تلفيق ناوبري اينرسي و نجومي

نام اساتید: جعفر روشني يان, عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : ميثم فندرسكي جز

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

طراحي چند موضوعي ماهواره بر سوخت مايع بر اساس قابليت اطمينان به روش تئوري مجموعه هاي فازي

Reliability Based Multidisciplinary Design Optimaization of a Liquid Proplant Launch Vehicle Using Fuzzy Sets Theory

نام اساتید: جعفر روشني يان, روس استادان, مهران مير شمس, مسعود ميرزايي, مهران مير شمس
Jafar Roshanian, Russia Ostadan, Mehran Mirshams, Mirzaei Masoud, Mehran Mirshams
نام دانشجو : سيدمجتبي هاشمي‌دولابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

بهينه سازي طراحي مفهومي چند موضوعي ماهواره بر حامل انسان با احتساب هزينه

نام اساتید: جعفر روشني يان, روس استادان, مهران مير شمس, اميرعلي نيكخواه, مهران مير شمس
Jafar Roshanian, Russia Ostadan, Mehran Mirshams, Amirali Nikkhah, Mehran Mirshams
نام دانشجو : حسين دارابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تدوين نرم افزار بهينه سازي طراحي مفهومي هواپيماي بدون سرنشين

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهران مير شمس, اميرعلي نيكخواه, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Mehran Mirshams, Amirali Nikkhah, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : جاسم حاجي علي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

طراحي الگوريتم سيستم كنترل پرواز مقاوم در مقابل عيب

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهران مير شمس, اميرعلي نيكخواه, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Mehran Mirshams, Amirali Nikkhah, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : حميد رشيدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

توسعه الگوريتم بازشناسي الگو در ناوبري نجومي

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : شبنم يزداني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴

طراحي اتو پايلوت مقاوم هواپيماي بدون سرنشين بر مبناي LOOP SHaping

نام اساتید: جعفر روشني يان, حميدرضا تقي راد
Jafar Roshanian, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : حامد حاجي يوسف

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي مشاهده گر مد لغزشي براي شناسايي و تشخيص خطا در سيستم هاي كنترل پرواز

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهدي علياري شوره دلي, اميرعلي نيكخواه, علي محمودي, علي مظفري
Jafar Roshanian, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Amirali Nikkhah, Ali Mahmoodi, Ali Mozaffari
نام دانشجو : سيدمحمدمهدي حسني نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل وضعيت نانو ماهواره واكنش سريع با استفاده از عملگرهاي ژيروسكوپي

نام اساتید: اميرعلي نيكخواه, جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده, علي محمودي, علي مظفري
Amirali Nikkhah, Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Mahmoodi, Ali Mozaffari
نام دانشجو : جواد طيبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

طراحي كنترلر تطبيقي پرواز بر پايه شبكه عصبي و منطق فازي

adaptive neural network based and fuzzy logic flight control system design

نام اساتید: جعفر روشني يان, سيدحسين ساداتي, اميرعلي نيكخواه, مهران مير شمس, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Seyed Hossein Sadati, Amirali Nikkhah, Mehran Mirshams, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : اميد اميدي همت

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۲

كنرل گام به عقب وسيله پرنده غير خطي ناكمينه فاز

backstepping control of a nonlinear nonminimum- phase flight vehicle

نام اساتید: جعفر روشني يان, بهروز ابراهيمي, اميرعلي نيكخواه, اميرعلي نيكخواه, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, , Amirali Nikkhah, Amirali Nikkhah, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : فروغ نصيحتي گورابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۷

طراحي يك كنترلر تطبيقي براي هواپيماهاي بدون سرنشين

design of an adaptive controller for UAVs

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, عليرضا باصحبت نوين زاده, علي مظفري
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Mozaffari
نام دانشجو : كريم احمدي دستگردي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۳

توسعه كد شبيه سازي شش درجه آزادي (6DOF) حركت و بهينه سازي طراحي چندموضوعي(MDO) وسايل حملو نقل فضايي با احتساب موضوع كنترل

development of a six degree of freedom(6DOF) simulation program and multidisciplinary design optimization(MDO) of space transportation vehicles considering control discipline

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهران مير شمس, عليرضا باصحبت نوين زاده, مسعود ابراهيمي
Jafar Roshanian, Mehran Mirshams, Alireza Basohbat Novinzadeh,
نام دانشجو : احسان طاهري

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۷

طراحي مفهومي پهباد UAV آز روش MDO

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : جلال نوري

تاریخ:

مانور سه محوره فضاپيماهاي الاستيك با استفاده از كنترل لغزشي

نام اساتید: جعفر روشني يان, علي غفاري
Jafar Roshanian, Ali Ghaffari
نام دانشجو : محمد سينجلي

تاریخ:

طراحي قانون هدايت بهينه فازي براي يك ماه نشين

design of optimal fuzzy guidance law for a lunder lander

نام اساتید: جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : حامدحسين افشاري

تاریخ:

كنترل وضعيت كوادروتور در حالت پروازي هاور

attitude control of quad rotor in hover flight

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : حميدرضا جعفري بوانلو

تاریخ:

بهينه سازي آيروترموديناميكييك وسيله پرنده بازگشتي به جو

aerothermodynamic optimization of a reentry vehicle

نام اساتید: مسعود ميرزايي, جعفر روشني يان
Mirzaei Masoud, Jafar Roshanian
نام دانشجو : سيدعلي موسوي

تاریخ:

طراحي و ساخت سيستم كنترلر براي يك چرخ عكس العملي با استفاده از روش مد لغزشي

Sliding Mode Controller Design and Implementation for a Reaction Wheel

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, مهران مير شمس, عليرضا باصحبت نوين زاده, علي مظفري, بهروز ابراهيمي
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Mehran Mirshams, Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Mozaffari,
نام دانشجو : محمدحسين بهشتي

تاریخ:

طراحي كنترلر تطبيقي براي مدل ديناميكي حركت وضعي فضاپيما با درنظر گرفتن اثرات انعطاف پذيري و تلاطم سوخت

adaptive controller design for attitude motion of a spacecraft by considering the effect of flexibility and fuel sloshing

نام اساتید: مهران مير شمس, جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, علي مظفري, اصغر ابراهيمي
Mehran Mirshams, Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Ali Mozaffari,
نام دانشجو : وحيد رضواني

تاریخ:

توسعه روش تكاملي براي بهينه سازي طراحي چندموضوعي با معيار بهينگي چند-منظوره

development of evolutionary multiobjective method for multidisciplinary design optimization

نام اساتید: جعفر روشني يان, پرويز محمدزاده, عليرضا باصحبت نوين زاده, علي مظفري
Jafar Roshanian, Parviez Mohammadzadeh, Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Mozaffari
نام دانشجو : محمدرضا فرماني

تاریخ:

طراحي كنترلر تطبيقي پرواز با رويكرد هوشمند

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, اميرعلي نيكخواه, مسعود ابراهيمي
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Amirali Nikkhah,
نام دانشجو : علي صادقيه

تاریخ:

طراحي مسير بهينه وتدوين ماموريت هدايت يك كپسول فضايي با توسعه روش هدايتي صريح وشبه طيفي چند بازه اي

Optimal trajectory design and developing the guidance mission of a space capsule using the explicit guidance and multiple interval pseudo spectral method

نام اساتید: جعفر روشني يان, علي غفاري, اميرعلي نيكخواه, عبدالمجيد خوشنود, مهدي مرتضوي, سيد حسين پورتاكدوست
Jafar Roshanian, Ali Ghaffari, Amirali Nikkhah, Abdolmajied Khoshnood, ,
نام دانشجو : عليرضا عالمي‌نائيني

تاریخ:

سامانه جهت يابي با الهام از طبيعت در ماموريت هاي هوافضايي

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : حسين منصورسمائي

تاریخ:

طراحي سيستم كنترل درجه حرارت كابين هواپيما

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : مرتضي جوكار

تاریخ:

بهينه سازي طراحي چند موضوعي تاكسي هوايي

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : محمد حسيني نيا

تاریخ:

كنترل تطبيقي هوشمند هلي كوپتر

نام اساتید: جعفر روشني يان, مرتضي طايفي نصرآبادي
Jafar Roshanian, Morteza Taefi Nasrabadi
نام دانشجو : ميلاد كامزن