از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

رييس گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

عضويت شوراي رمركز شدواحدهاي فناور

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ تا تاریخ :

عضو كميته روابط بين الملل دانشكده مهندسي هوا فضا

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

عضويت در هيات تحريريه علمي پژوهشي فصلنامه علوم و فناوري فضايي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضويت در هيات تحريريه علمي پژوهشي Journal of Multi-Body Dynamics

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

رئيس دانشكده

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

عضويت حقوقي درهيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تا تاریخ :

عضويت حقوقي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ تا تاریخ :

رئيس پژوهشكده طراحي سامانه هاي فضايي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

عضويت در شوراي نظارت وارزيابي دانشگاه