مقايسه چند روش نوين كنترلي براي كنترل وضعييت يك فضاپيما در سه محور با در نظر گرفتن اثرات انعطاف پذيري

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : اميرحسين احدي

كنترل دماي ماهواره به صورت فعال

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, سعيد ايراني
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Saeid Irani
نام دانشجو : مسعود علي خان زاده كوركانلو

هدايت بهينه يك ماه نشين

نام اساتید: جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : نويد جعفري

بهبود پايداري ديناميكي هواپيما به روش مديريت توزيع جرم

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, عبدالمجيد خوشنود
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : زهرا صمدي خوشخو

مدلسازي و شبيه سازي پرواز هماهنگ فضاپيما

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهران مير شمس, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, Mehran Mirshams, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : كورش درويش

مدلسازي ديناميكي و طراحي كنترلر براي ژاندول معكوس دوار

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : مهيار عبدالحسيني

طراحي عملگر بال هواپيما بر اساس آلياژهاي حافظه دار

نام اساتید: جعفر روشني يان, سعيد ايراني, عبدالمجيد خوشنود
Jafar Roshanian, Saeid Irani, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : نجمه كشتكار

طراحي و ساخت آونگ معكوس

نام اساتید: جعفر روشني يان, عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : سهراب نجفيان

طراحي و ساخت سامانه ي سخت افزار در حلقه يك درجه آزادي

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه, عبدالمجيد خوشنود
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : اميرحسين خدابخش

بهينه سازي و طراحي چندمنظوره بال يك هواپيما Air Taxi با توابع هزينه افزايش L/D و كاهش مصرف سوخت به روش ايمپرياليست

L/D

نام اساتید: جعفر روشني يان, فرشاد پازوكي
Jafar Roshanian,
نام دانشجو : سيدعرفان سيدآقاميري

بهينه سازي و طراحي چند منظوره بال يك هواپيماي Air Taxi با توابع هزينه و افزايش L/D و كاهش مصرف سوخت با استفاده از روش P.S

نام اساتید: فرشاد پازوكي, جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده, ماني فتحعلي
, Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh, Mani Fathali
نام دانشجو : مرضيه غني

بهينه سازي و طراحي چند منظوره بال هواپيمايAir Tzxi با توابع هزينه افزايش L/D و كاهش مصرف سوخت با استفاده از G.A

G.A

نام اساتید: جعفر روشني يان, فرشاد پازوكي, ماني فتحعلي, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, , Mani Fathali, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : فاطمه عباسي زرين

كاربرد تئوري هموتوپي در حل مسايل بازگشت به جو

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : حسين كرمي

طراحي و شبيه سازي و آناليز خطا دستگاه تعيين وضيعت با استفاده از اثر پرتو خورشيد

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهران مير شمس
Jafar Roshanian, Mehran Mirshams
نام دانشجو : احسان جعفري

طراحي، ساخت و تست دستگاه تعيين وضعييت با استفاده از پرتوهاي خورشيد

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهران مير شمس
Jafar Roshanian, Mehran Mirshams
نام دانشجو : امين صفائي سيرت

تدوين كد پروازي يك پرندهبدون سر نشين

نام اساتید: جعفر روشني يان, مهران مير شمس
Jafar Roshanian, Mehran Mirshams
نام دانشجو : محمدصادق ال اسحق خوئيني

ارتقاء عمالكرد كنترلي سيستم پاندول معكوس

نام اساتید: جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : فاطمه بابااوغلي

طراحي كنترلر بهينه و شبيه سازي شش درجه آزادي كوادراتور

نام اساتید: جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : غزل محسنيان

شبيه سازي، طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي كوادراتور به همراه استند سه درجه آزادي

نام اساتید: جعفر روشني يان, عبدالمجيد خوشنود
Jafar Roshanian, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : محمد نيك انجام

طراحي و پياده سازي الگوريتم هدايتي در ربات هاي فوتباليست سايز كوچك

نام اساتید: جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : محسن رئوفي

امكان سنجي و طراحي مفهومي پلتفرم پروازي تحت شبكه وب

نام اساتید: جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : شاهين درويش پور

مقايسه ي روشهاي تعين موقعيت ماهوارله در مدار

نام اساتید: جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : رويا سبزي

طراحي مفهومي ميز تست جامع كنترل وضعيت ماهواره

نام اساتید: جعفر روشني يان, عبدالمجيد خوشنود
Jafar Roshanian, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : طه ياسيني

طراحي كنترلر تطبيقي مدل مرجع براي يك ماهواره

نام اساتید: جعفر روشني يان, عبدالمجيد خوشنود
Jafar Roshanian, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : مرتضي ميشكارمطلق

توسعه الگوريتم بهينه سازي ابتكاري براي طراحي مسير سيستم هاي چند عامله

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : خليل محمدي زاده زانيان پور

طراحي و ساخت يك پرنده دم نشين

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : حسين ابراهيمي

طراحي و ساخت پرنده بدون سرنشين بال متحرك

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : اردلان صمدزاده

طراحي كنترل تطبيقي مدل مرجع با استفاده از روش پايداري لياپانوف براي حامل فضايي

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : اميرحسين جعفرزاده

تعقيب مسير كوادرتور با استفاده از روش كنترل مقاوم

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : علي نعمتي

تاریخ:

بهينه سازي مسير پرواز هواپيماي مسافر بري در فاز كروز

نام اساتید: جعفر روشني يان
Jafar Roshanian
نام دانشجو : سيده صبا موسوي