از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ تا تاریخ :

مدير گروه آموزشي ژئودزي