محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

كاليبراسيون ميداني ارتفاع سنجي ماهواره اي اهميت وكاربرد آن در هيدرو گرافي

نویسندگان: ايرج جزيرييان

Iraj Jazirian

عنوان همایش: روز هيدروگرافي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

ژئودزي سطوح زمينسيستم هاي تصوير و ژئودزي ماهواره اي

نویسندگان: ايرج جزيرييان

Iraj Jazirian

عنوان همایش: اولين همايش نقش سنجش از دور سنجش ازدور در كشف اهداف

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

كاليبراسيون مطلق ارتفاع سنجي ماهواره اي با استفاده ازبويه هاي مجهز به GPS

نویسندگان: ايرج جزيرييان

Iraj Jazirian

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نویسندگان: ايرج جزيرييان

Iraj Jazirian

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

جايگاه علوم نقشه برداري در شناسايي اقوام و بهينه شدن راه هاي ارتباطي عشاير ايران

نویسندگان: ايرج جزيرييان

Iraj Jazirian

عنوان همایش: همايش ملي فرهنگ و هنر اقوام ايراني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

تعيين خطاي شعاعي مداري ماهواره ارتفاع سنجي جيسون-2 بااستفاده از نقاط crossover* مطالعه موردي خليج فارس

نویسندگان: مرضيه جعفري, ايرج جزيرييان, حميد محمدي

Marzieh Jafari, Iraj Jazirian, Hamid Mohammadi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

آناليز جزر و مدي و تعيين دامنه و فاز سري هاي زماني ماهواره اي ارتفاع سنجي در منطقه خليج فارس

Tidal analysis and determination of amplitude and phase of time series of satellite altimetry in the Persian Gulf

نویسندگان: پوريا كرباسيان, ايرج جزيرييان

Poriya Karbasiyan, Iraj Jazirian

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي تغييرات تنش زمين لرزه دوگانه اهر ورزقان

Reviews of dual seismic stress changes Ahar and Varzaqhan region

نویسندگان: وحيد فرحناك, ايرج جزيرييان

, Iraj Jazirian

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

بررسي تغييرات سطح آب درياچه اروميه با استفاده از داده هاي ماهواره هاي ارتفاع سنجي وپيش بيني آينده آن

Verifying of sea surface level of Urmia Lake using satellites Altimetry Data and Predicting the future of it

نویسندگان: ايرج جزيرييان, سعيد عبدالرحيم پورهروي

Iraj Jazirian,

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

بررسي حركات ژئوديناميك بر اساس پس انتشار خطاي شبكه هاي عصبي مصنوعي

Geodynamic movements based on artificial neural network error propagation

نویسندگان: وحيد فرحناك, ايرج جزيرييان

, Iraj Jazirian

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

1st International conference on Civil Engineering Architecture and Urban Economy Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

مقايسه آناليز جزر و مدي سري هاي زماني سطح لحظه اي آب براي تايدگيج هاي ساحلي و ماهواره هاي آلتيمتري

نویسندگان: ايرج جزيرييان, عباس پوركريم

Iraj Jazirian,

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بررسي اختلاف ارتفاع هاي مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي از سطح دريا در نقاط هم جوار در خليج فارس

نویسندگان: ايرج جزيرييان

Iraj Jazirian

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92