بررسي و كاربرد مدل هاي ARMA در پديده هاي پريوديك نظير جزر و مد

نام اساتید: ايرج جزيرييان
Iraj Jazirian
نام دانشجو : مهدي باريكاني

بررسي تقريب بازگشتي Recursive Estimation و كاربردهاي آن در نقشه برداري

نام اساتید: ايرج جزيرييان
Iraj Jazirian
نام دانشجو : حميدرضا دستياري

بررسي اصول كار و راه اندازي ژيروسكوپ ها و كاربردهاي آن در نقشه برداري

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مسعود مشهدي حسين علي
Iraj Jazirian, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : شايان شايقي ساغند

طرز كار و اصول سيستم هاي تعيين موقعيت INS

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مسعود مشهدي حسين علي
Iraj Jazirian, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : سپهر هنرپرور

بكارگيري آناليز هارمونيك جهت پيش بيني جزر و مد

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مسعود مشهدي حسين علي
Iraj Jazirian, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : شيرين دانه پاش

مدل سازي جزر و مد به روش اجزاء محدود

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مسعود مشهدي حسين علي
Iraj Jazirian, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : سيدامين موسوي

آناليز مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مسعود مشهدي حسين علي
Iraj Jazirian, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : فاطمه سادات كل العماد

بكارگيري روش آناليز فوريه جهت پيش بيني جزر و مد

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مسعود مشهدي حسين علي
Iraj Jazirian, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : مليحه مظفري

آناليز، پردازش و جمع آوري سطح لحظه اي آب از ماهواره ارتفاع سنجي Jason 2

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : مهدي راهجو

كاربرد نرم افزار Brat در پردازش و آناليز داده هاي ارتفاع سنجي ماهواره اي

نام اساتید: ايرج جزيرييان, يزدان عامريان
Iraj Jazirian, Yazdan Amerian
نام دانشجو : فتانه كياء

مقايسه سطح لحظه اي آب با استفاده از گيرنده هاي GPS و ماهواره اي آلتيمتري

نام اساتید: ايرج جزيرييان, يزدان عامريان
Iraj Jazirian, Yazdan Amerian
نام دانشجو : فايزه شيخ پورسيگارودي

تهيه دستورالمعل جهت يكسان سازي برنا مه هاي نقشه برداري در دستگاههاي همه كاره توتال استيشن

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : محمد رضوي

آناليز آشكارسازي جابه جايي شبكه ميكروژئودزي سد تالوار استان زنجان با استفاده از مشاهدات كلاسيك زميني

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : رضا عامري

آناليز اختلاف مشاهدات سطح آب دريا در نقاط هم جوار ايستگاههاي جزر و مدي و مقايسه با نقاط هم جوار مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : امين خلجي

آناليز و آشكارسازي جابه جايي شبكه ميكروژئودزي سد كبود وال استان گلستان با استفاده از مشاهدات GPS

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : اميرحسين پورمينا

آناليز جزر و مدي و تعيين دامنه و فاز سري هاي زماني ارتفاع سنجي ماهواره اي در منطقه خليج فارس ايران

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : پوريا كرباسيان

آناليز و پايش ژئودتيك گودبرداري هاي ساختماني

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : عليرضا عتباتي

بررسي دقت تعيين موقعيت آني GPS با استفاده از تكنيك PPP (تعيين وضعيت دقيق نقاط)

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : عليرضا برومند

آناليز و پايش گود برداري هاي ساختماني به روش قيود داخلي

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : علي نجاتي

آناليز طراحي هدايت و كنترل شبكه هاي مسطحاتي و ارتفاعي در پروژه هاي زيرزميني نظير تونل و مترو

نام اساتید: ايرج جزيرييان, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Iraj Jazirian, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : سيدحامد مقيمي

بررسي دقت پيمايش و تهيه دستورالعمل براي ايجاد شبكه هاي نقاط كنترل داخل تونل ها

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : علي اميني باغ

بررسي دقت روشهاي تعيين مختصات نقاط كنترل در پروژهاي فتوگرمتري پهپاد(UAV)

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : كورش سليميان

تعيين سطح لحظه اي آب دريا با استفاده از گيرنده هاي GPS و مقايسه آن با تايد گيج هاي ساحلي

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : آرمان فكري

مقايسه روشهاي هدايت ژئودتيكي دقيق تونل هاي بلند در پروژه هاي زير زميني

نام اساتید: ايرج جزيرييان, يزدان عامريان
Iraj Jazirian, Yazdan Amerian
نام دانشجو : عرفان شهابي فيروزكوهي

نصب و راه اندازي نرم افزار T-Soft جهت آناليز داده هاي جزر و مدي

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : محمدحسين رضائي

تهيه نرم افزاري براي قرائت انواع فايل هاي مشاهدات خام دستگاه هاي توتال استيشن جهت محاسبات سرشكني پيمايش در نرم افزارهاي نقشه برداري

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : علي شيرواني سعادت ابادي

بررسي نرم افزارهاي پردازش مشاهدات GPS براي تعيين موقعيت يك نقطه و مقايسه و محاسبه خطاهاي آن به روش PPP براي يك ايستگاه IGS

نام اساتید: ايرج جزيرييان, مهدي روفيان نائيني
Iraj Jazirian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : حسام نعمتي قوتانلو