مشخصات فردی

نام: ایرج

نام خانوادگی: جزیرییان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: jazirian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۷۷۶۰۶۹۰۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/IrajJazirian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی

گرایش: ژئودزی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری