سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: لتوني / Lithuania

ABSOLUTE CALIBRATION OF SATELLITE ALTIMETRY USING LINEAR REGRESSION AND HARMONIC ANALYSIS

نویسندگان: ايرج جزيرييان, آزموده اردلان عليرضا
عنوان مجله: Geodesy and Cartography
از صفحه: ۸۳
تا صفحه: ۹۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Evaluation of SARAL/AltiKa performance using GNSS/IMU equipped buoy in Sajafi Imam Hassan and Kangan Ports

نویسندگان: عليرضا آزموده اردلان, ايرج جزيرييان, ناصر عبدي, محمد هادي رضواني
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۱۵۳۷
تا صفحه: ۱۵۴۵

سال: ۱۳۹۶

مدل سازي خطاي شعاعي مداري ماهواره ارتفاع سنجيجيسون 2با استفاده از نقاط هم گذرمطالعه موردي منطقه خليج فارس

نویسندگان: مرضيه جعفري, حميد محمدي, ايرج جزيرييان
عنوان مجله: اساس
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۴

سال: ۱۳۹۵

كاليبراسيون مطلق ارتفاع سنجي ماهواره اي با استفاده ازتايدگيج هاي ساحلي درمنطقه خليج فارس

نویسندگان: عليرضا آزموده اردلان, ايرج جزيرييان
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

كاهش اثرات غير جزر و مدي با استفاده از آناليزاختلاف ارتفاع نقاط همجوار مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي درمنطقه خليج فارس

نویسندگان: ايرج جزيرييان, عادل شريفي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Applying Satellite Altimetry to Wetland Water Levels Monitoring (Case Study Louisiana Wetland)

نویسندگان: سامان خواجه, ايرج جزيرييان, عليرضا ازموده اردلان
عنوان مجله: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
از صفحه: ۱۴۷۵
تا صفحه: ۱۴۷۸