از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ تا تاریخ :

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه اموزشي ابزارهاي طراحي به كمك كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

مدير گروه هاي مدارهاي مجتمع الكترونيك و افزاره هاي ميكرونانو الكترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي Virtual Hardware Description Language

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه مدارهاي منطقي