طراحي و ساخت يك سيستم پردازشگر مبتني بر اف پي جي اي

نام اساتید: امير موسوي نيا, مرتضي نوريان چالي, اميرمسعود سوداگر, حسين حسيني نژادمحبتي
Amir Mousavinia, Morteza Nourian Chali, Amir Masoud Sodagar, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : محمدمهدي مهرنگار

طراحي و پياده سازي يك پردازشگر مبتني بر FPGA به منظور محاسبه كواريانس مقادير و بردارهاي ويژه

نام اساتید: محمديوسف درماني, مرتضي نوريان چالي, حسين حسيني نژادمحبتي
Mohammad Yousef Darmani, Morteza Nourian Chali, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : هادي مرداني كمالي

طراحي وپياده سازي بهينه تبديل كسينوسي گسسته

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : اليكا مالمير

طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي - پروژه الكترونيكي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : محمدمهدي طهراني

طراحي سامانه اتوماسيون اداري شركت 9111- الكترونيكي پروژه

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : فاطمه قرباوي مطرودزاده

طراحي و پياده سازي سامانه مديريت داده شركت ساختماني بهسان-الكترونيكي پروژه

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مريم سادات كاظمي

طراحي وپياده سازي سامانه محاسبه سپرده وام بانكداري مجازي-پروژه الكترونيكي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : فريما تيموري بيات

پروژه -الكترونيكي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : نگين كاشاني

طراحي و پياده سازي بهينه تبديل كسينوسي گسسته (DCT)

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني, داود آسماني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani, Davood Asemani
نام دانشجو : اليكا مالمير

پروژه الكترونيكي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : الهه ترابي

طراحي و پياده سازي رمز نگاري AES بر روي تراشه FPGA

نام اساتید: مهدي زمانيان, حسين حسيني نژادمحبتي, عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف
Mahdi Zamanian, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فاطمه قايم پناه

طراحي سيستم تلفن گويا - الكترونيكي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : فاطمه علي پورسويزي

پياده سازي مدار آشكارسازي پتانسيل هاي عمل با استفاده از اپراتور غير خطي انرژي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, اميرمسعود سوداگر
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : مريم سادات شكرخدائي

طراحي و پياده سازي بلوك فشرده ساز سيگنال عصبي ميتني بر توابع پايه اي بهينه

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, اميرمسعود سوداگر
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : فرزانه فردي پاكدهي

طراحي و سامانه پردازشي مبتني بر FPGA براي فشرده سازي سيگنال هاي عصبي با استفاده از تبديل موجك

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, اميرمسعود سوداگر
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : شهريار نوعي

طراحي و ساخت واسط برنامه ريزي FPGA از طريق پورت USB

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سيداحسان حسين زاده

تست ساختار منطقي - الكترونيكي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : كسري معتمدي

طراحي و پياده سازي سخت افزاري فيلترهاي FIR برمبناي معماري هاي مختلف با هدف بهينه سازي سرعت و توان مصرفي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, امير موسوي نيا
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Mousavinia
نام دانشجو : سيدعلي علوي زاده

طراحي وساخت سيستم پردازش موازي چهار هسته اي مبتني بر FPGA

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : فاطمه غفراني

طراحي و پياده سازي پردازنده آسنكرون بر روي FPGA

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, مهدي زمانيان
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سعيد بخشي گرمي

طراحي و ساخت يك برد FPGA و پياده سازي سخت افزاري فيلترهاي ديجيتال IIR

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, امير موسوي نيا
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Mousavinia
نام دانشجو : محسن خوش نظر

طراحي و پياده سازي لينك تبادل داده سرعت بالا بين كامپيوتر و FPGA بر مبناي اترنت

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, مهدي زمانيان
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : ياسمن رجائي

طراحي مدار مرتب سازي اسپايك هاي عصبي و پياده سازي آن روي FPGA

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, هدي رودكي لواساني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : هانيه قاسمي

طراحي و پياده سازي رمزگشا (ديكودر) كدهاي LDPC روي FPGA

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, هدي رودكي لواساني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : شهاب استيري

طراحي مدار محاسبه گر ضرايب رگرسيون خودكار و پياده سازي آن روي FPGA

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : پرهام رمضان پور

طراحي و ساخت تستر آي سي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, الهام كرماني, محمديوسف درماني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, , Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سيدمجيد نوراني

طراحي و پياده سازي الگوريتم ماشين بردارپشتيبان(SVM) بر رويFPGA

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : پدرام محمدعلي زاده بختوري

جمع كننده هاي تقريبي براي سيستم هاي FPGA (Approximate Adders for FPGA Based Systems)

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, مسعود ده يادگاري
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : غزل مظاهري

طراحي و پياده سازي مدار آشكار سازي حملات صرعي به كمك الگوريتمsimilarity index

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, هدي رودكي لواساني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : عارفه شاه علي

طراحي و پياده سازي ماژول پيشگويي كننده حملات صرعي بر مبناي محاسبه طيف توان

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, امير موسوي نيا
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Mousavinia
نام دانشجو : سيدحامد علوي

طراحي و پياده سازي ماژول آشكارسازي حملات صرعي بر مبناي الگوريتم LDA

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, امير موسوي نيا
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Mousavinia
نام دانشجو : محمدابراهيم شهبازي

طراحي و پياده سازي سيستم استخراج فرامين حركتي با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, هدي رودكي لواساني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : محمد شاهسون فولادي

طراحي و پياده سازي ماژول مرتب سازي اسپايك هاي عصبي با استفاده از روش نقشه خودسازمان ده

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, امير موسوي نيا
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Mousavinia
نام دانشجو : مبين اله ديني حصاروييه

طراحي و پياده سازي ماژول مرتب سازي اسپايك هاي عصبي، با استفاده از درخت تصميم گيري

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, امير موسوي نيا
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Mousavinia
نام دانشجو : شيدا معجوني

طراحي و ساخت سيستم شناسايي رنگ نوارهاي آزمايش ادرار با استفاده از پردازش تصوير

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, سيد بهروز نصيحت كن
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : محمدصادق بناءزاده

طراحي و پياده سازي مدار آشكارسازي شروع حملات صرعي بر مبناي الگوريتم PCA-CSP

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, علي خادم
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Ali Khadem
نام دانشجو : زهرا غلامرضا

طراحي و پياده سازي ماژول پيش گويي حملات صرعي با استفاده از درخت تصميم گيري تقويت شده با گراديان

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, علي خادم
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Ali Khadem
نام دانشجو : كتايون يحيائي

پياده سازي سخت افزاري شبكه عصبي چند لايه (MLP)

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : ايمان جوهري

طراحي و پياده سازي الگوريتم پيش بيني حملات صرعي مبتني بر شبكه عصبي روي برد رزبري باي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, رسول دلير روي فرد
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : فاطمه آبدوني

طراحي و پياده سازي سخت افزاري بازي فوتبال كاغذي با استفاده از الگوريتم Q-Learning

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, سيدحسين خواسته
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : تنديس بهرام راد

طراحي نرم افزاري و سخت افزاري يك كنترلر منطقي قابل برنامه ريزي (PLC)

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : جواد مظفري فومشي

طراحي و پياده سازي سخت افزاري شبكه LSTM با استفاده از FPGA

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : علي دهقان نيري

تشخيص صرع با استفاده از ويژگي هاي بعد فركتال

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : محمد بداقلي

مرتب سازي اسپايك هاي عصبي به روش تطبيق الگو

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : زهرا هدايتي راد

طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري خودكار فشارخون

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : سيدمحمدامين موسوي