تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

پياده سازي سخت افزاري شبكه هاي عصبي كانولوشنال براي شناسايي تصاوير

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, هدي رودكي لواساني, هدي رودكي لواساني, هادي اميري
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hoda Roodaki Lavasani, Hoda Roodaki Lavasani,
نام دانشجو : احسان ايرانشاهي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي استاندارد پخش صداي ديجيتال

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, هدي رودكي لواساني, هادي اميري, هدي رودكي لواساني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hoda Roodaki Lavasani, , Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : محمدرضا سردرهء

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

طراحي وپياده سازي مدار چند كاناله فشرده سازي سيگنال هاي عصبي درون قشري به روش چندي سازي برداري

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, هادي اميري, محمديوسف درماني, حميدرضا مهدياني, محمديوسف درماني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hadi Amiri, Mohammad Yousef Darmani, , Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : نازنين احمدي دستگردي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

فشرده سازي اسپايك هاي عصبي درون قشري با استفاده از تنك سازي مبتني بر اسپايك ها در حسگري فشرده

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر, آرش اميني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar,
نام دانشجو : عليرضا رضواني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

طراحي و پياده سازي مدار رمزگشايي سيگنال هاي عصبي درون قشري قشر حركتي مغز با استفاده از فيلتر كالمن و مرتب سازي اسپايك ها

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, هادي اميري, علي خادم, حميدرضا مهدياني, علي خادم
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hadi Amiri, Ali Khadem, , Ali Khadem
نام دانشجو : سجاد كرمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

طراحي و پياده سازي ماژول رمزگشايي سيگنال هاي عصبي درون قشري براي استخراج فرمان هاي حركتي در رابط هاي مغز و ماشين

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, هادي اميري
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : مصطفي كجويان فيني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

طراحي و پياده سازي ماژول مرتب سازي آنلاين اسپايك هاي عصبي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, اميرمسعود سوداگر, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, هادي اميري
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Masoud Sodagar, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : فرشته كلانتري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

طراحي و پياده سازي يك واحد پردازشي ناهمگام براي پيش گوئي حملات صرعي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, مسعود ده يادگاري, مسعود ده يادگاري, حميدرضا مهدياني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Masoud Dehyadegari, Masoud Dehyadegari,
نام دانشجو : ايمان آذري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

طراحي و پياده سازي يك واحد پردازشي براي آشكارسازي و متوقف كردن حملات صرعي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, سيدجواد ميرنجفي زاده, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي, سعيد سعيدي
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Seyedjavad Mirnajafizadeh, Farhad Faraji, Farhad Faraji,
نام دانشجو : پرستو سليماني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

فشرده سازي سيگنال عصبي درون قشري با استفاده از حسگري فشرده

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني, آرش اميني, محمديوسف درماني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani, , Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : ابراهيم تقوي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

طراحي و پياده سازي سخت افزاري ماژول پيشگويي كننده حملات صرعي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمدسينا صالحي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, جواد ميرنجفي زاده
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohamadsina Salehi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : هدي صادق زاده بهنميري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي و پياده سازي يك كمك پردازنده چند كاناله سيگنال عصبي با استفاده از توابع پايه اي مبتني بر اسپايك هاي عصبي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, اميرمسعود سوداگر, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, هادي اميري
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Masoud Sodagar, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : سميرا ريكي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

طراحي يك سيستم پردازشگر سيگنال هاي ديجيتال به روش آسنكرون

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, علي جهانيان
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : احسان رمضاني سربندي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

طراحي يك سيستم پردازشگر سيگنال هاي ديجيتال به روش آسنكرون

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, علي جهانيان
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : احسان رمضاني سربندي

تاریخ:

ارائه روشي براي رمزگشايي سيگنال هاي عصبي درون قشري با رويكرد پياده سازي سخت افزاري

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمدرضا ابوالقاسمي دهاقاني
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammadreza Abolghasemidehaghani
نام دانشجو : دانيال كاتوزيان

تاریخ:

طراحي و ساخت سامانه بلادرنگ و قابل حمل براي پيش بيني حملات صرعي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : رامين قلندري زاده كوهستكي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي شتاب دهنده مبتني بر FPGA براي پياده سازي سخت افزاري شبكه هاي عصبي كانولوشني

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : بهنام عارفي راد

تاریخ:

طراحي و پياده سازي ماژول مرتب ساز اسپايك هاي عصبي با استفاده از درخت هاي تصميمي گيري تقويت شده با گراديان

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : كتايون يحيائي

تاریخ:

پيش بيني حملات صرعي با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : زهرا غلامرضا

تاریخ:

طراحي و پياده سازي ماژول مرتب سازي اسپايك هاي عصبي بر مبناي محاسبات ابعاد بالا

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : ضياالدين تاجيك

تاریخ:

طراحي و ساخت سيستم مونيتورينگ پارامترهاي محيطي ايستگاههاي مخابراتي

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي
Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : ناصر خوشبخت