محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

Performance and Economical Analyses of a Dew Point Evaporative Cooling System Using Stepwise Regression Approach

نویسندگان: علي سوهاني, حميدرضا حسني بلياني, حسين صيادي, Valeriy Maisotsenko

Ali Sohani, Hamidreza Hasani Balyani, Hossein Sayyadi, Valeriy Maisotsenko

عنوان همایش:

2018 ASHREA ANNUAL CONFERENCE

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

بررسي جامع ديناميكي سيكل توليد توان توربين گازي در طول سال از ديدگاه انرژي و اگزرژي

نویسندگان: يعقوب خسرواني فرد, علي سوهاني, حسين صيادي

Yaghoob Khosravani fard, Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

بررسي عددي ارتقاي ساختار مبدل هاي حرارتي پوسته لوله اي به كمك بافل هاي مارپيچ به منظور ارتقاي شرايط هيدروليكي و ضريب انتقال حرارت

نویسندگان: اميرحسين ميرشاه ولد, علي سوهاني, حسين صيادي

Amirhossein Mirshahvalad, Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

استفاده از محاسبات نرم در بهبود عملكرد نيروگاه بخار در بارهاي عملكردي مختلف

نویسندگان: مصطفي باغ شيخي مفرد, حسين صيادي

Mostafa Baghsheikhi Mofrad, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي

3rd international conference of IEA Tecnology and Energy Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

بهبود عملكرد سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت با استفاده از روش محاسبات نرم مبتني بر تحليل اگزرژواكونوميك

نویسندگان: مصطفي باغ شيخي مفرد, حسين صيادي

Mostafa Baghsheikhi Mofrad, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

ETEC 2017

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

استفاده از منطق فازي در كاهش مصرف انرژي و افزايش توان نيروگاه

نویسندگان: مصطفي باغ شيخي مفرد, حسين صيادي

Mostafa Baghsheikhi Mofrad, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

ETEC 2017

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

بررسي اثرات استفاده از سيستم هاي مختلف خنك سازي هواي ورودي به كمپرسور توربين گاز در شهر يزد

نویسندگان: ياشار فراستي, علي سوهاني, حسين صيادي

Yashar Farasati, Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي

3rd International Conference on Modern Findings in Sciences and Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

استفاده از مبدل هاي نقطه شبنم مايسوتسنكو در راستاي خنك سازي هواي ورودي به كمپرسور توربين گاز

نویسندگان: ياشار فراستي, علي سوهاني, حسين صيادي

Yashar Farasati, Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي

3rd International Conference on Modern Findings in Sciences and Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

مدلسازي عددي سيستم سرمايش تبخيري نقطه شبنمي جريان مخالف

نویسندگان: هامون جعفريان, حسين صيادي

Hamoon Jafarian, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

The 7th International Conference on Heating Ventilating and Air Conditioning (ICHVAC-7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

بررسي عملكرد سيستم سرمايش تبخيري نقطه شبنمي خلاف جهت در شهرهاي مختلف ايران

نویسندگان: هامون جعفريان, حسين صيادي

Hamoon Jafarian, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

The 7th International Conference on Heating Ventilating and Air Conditioning (ICHVAC-7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

اناليز بهينه سازي سيستم تبريد مركزي رك با تغيير مبردهاي مختلف

نویسندگان: كامبيز منصوري, مرتضي چيني زاده, حسين صيادي

Kambiz Mansouri, , Hossein Sayyadi

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

3rd National and 1st International Conference on Applied Researches in Electrical Mechanical and Mechantronics Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۳

طراحي بهينه سيستم تركيبي موتور اتو و موتور استرلينگ به منظور توليد همزمان بيشينه توان و برودت در خودرو

نویسندگان: نصرت اله ايزدي آملي, حسين صيادي, علي سوهاني

Nosratollah Izadi Amoli, Hossein Sayyadi, Ali Sohani

عنوان همایش: سومين كنگره سراسري فناوري هاي نوين ايران با هدف دستيابي به توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۳

بهينه سازي فني اقتصادي سيستم تبريد تراكمي با صرفه جويي كننده براي استفاده در چيلر مطالعه موردي تهران

نویسندگان: علي سوهاني, مريم فلاح, حسين صيادي

Ali Sohani, Maryam Fallah, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: سومين كنگره سراسري فناوري هاي نوين ايران با هدف دستيابي به توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

Multivariate Optimization of PCM and Insulation Layer Thickness for a Residential Building- Case Study of Iran

نویسندگان: امير بني اسدي, حسين صيادي

Amir Baniassadi, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

The 6th International Conference on Heating Ventilating and Air Conditioning (ICHVAC-6)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

بررسي سيكل هاي سرمايش تركيبي با دسيكنت جامد در شهرهاي مرطوب ايران بر اساس ضريب عملكرد

نویسندگان: محمدحسين مرادي, ميترا ذبيحي گيوي, علي سوهاني, حسين صيادي

Mohammad hossein Moradi, Mitra Zabihi kivi, Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

A comparative study between DEVap and vapor-compression cooling systems based on Energy and Economic Aspects

نویسندگان: حميدرضا حسني بلياني, علي سوهاني, حسين صيادي

Hamidreza Hasani Balyani, Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

آناليز اگزرژي و بررسي قابليت استفاده از خنك كننده نوين تبخيري نقطه شبنم جريان متقاطع در ايران

نویسندگان: علي سوهاني, حميدرضا حسني بلياني, حسين صيادي

Ali Sohani, Hamidreza Hasani Balyani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۵

معرفي سيستم سرمايش تبخيري ارتقا يافته با دسيكنت مايع و مقايسه آن با سيستم تبريد تراكمي

نویسندگان: علي سوهاني, حسين صيادي

Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه

2nd International Conference on Advances in Engineering and Basic Sciences (AEBS)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

بهينه سازي همزمان ترموديناميكي و اقتصادي سيكل مايع سازي گاز در پالايشگاه فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي

نویسندگان: ساينا نمازي فرد, علي سوهاني, حسين صيادي

Saina Namazifard, Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: اولين كنفرانس سراسري نفت، گاز، پتروشيمي و توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

معرفي سيستم مقياس كوچك توليد همزمان حاصل از تركيب موتور ملي و سيستم سرمايش تبخيري ارتقا يافته با دسيكنت مايع و امكان سنجي استفاده از آن در شهر رشت

نویسندگان: علي سوهاني, نگار محمدحسيني, حسين صيادي

Ali Sohani, NEGAR MOHAMMADHOSSEINI , Hossein Sayyadi

عنوان همایش: اولين كنگره سراسري فناوري هاي نوين ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

بي بعدسازي پارامترهاي مربوط به سيستم هاي سرمايش با دسيكنت مايع و بررسي تاثير آن ها روي كارايي فرايند رطوبت گيري

نویسندگان: ميترا ذبيحي گيوي, محمدحسين مرادي, علي سوهاني, حسين صيادي

Mitra Zabihi kivi, Mohammad hossein Moradi, Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: دومين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران

2nd Conference on Heat and Mass Transfer (ICHMT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

ارتقا راندمان نيروگاه گازي فارس به كمك مبدل بازياب پوسته لوله اي

Efficiency enhancement of Fars power plant gas turbine cycle using an optimized tubular recuperative heat exchanger

نویسندگان: محمد طهماسب زاده بائي, حسين صيادي, رضا مهرابي پور

Mohammad Tahmasebzadeh Baii, Hossein Sayyadi,

عنوان همایش: دهمين همايش بين المللي انرژي

10th Energy Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

نویسندگان: حسين صيادي

Hossein Sayyadi

عنوان همایش: دهمين همايش بين المللي انرژي

10th Energy Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۹

معرفي و بررسي مبدل هاي حرارتي جريان مخالف و جريان متقاطع سيستم سرمايش تبخيري غير مستقيم نقطه شبنم

نویسندگان: حميدرضا حسني بلياني, علي سوهاني, حسين صيادي

Hamidreza Hasani Balyani, Ali Sohani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه

Advances in Engineering and Basic Sciences (AEBS)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

بي بعدسازي پارامترهاي مختلف ورودي به منظور ارائه راهكاري كلي براي تحليل مبدل هاي حرارتي جريان مخالف و جريان متقاطع سيستم خنك كننده تبخيري نقطه شبنم

نویسندگان: علي سوهاني, حميدرضا حسني بلياني, حسين صيادي

Ali Sohani, Hamidreza Hasani Balyani, Hossein Sayyadi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

The 5th International Conference on Heating Ventilating and Air Conditioning (ICHVAC-5)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بيشينه سازي چندمعياره توان و راندمان حرارتي در يك موتور استرلينگ خورشيدي با بكارگيري ترموديناميك زمان محدود

نویسندگان: محمد حسين احمدي, حسين صيادي, هادي حسين زاده حلقه سري

, Hossein Sayyadi,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي عملكرد حرارتي يك موتور استرلينگ با استفاده از تحليل پلي تروپيك

نویسندگان: هادي حسين زاده حلقه سري, محمد حسين احمدي, حسين صيادي

, , Hossein Sayyadi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering