بررسي تكنيكي و تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي سيكل كالينا

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : امين مومني

بررسي فني و اقتصادي بكارگيري تركيبي انرژهاي نو براي يك ساختمان نمونه

نام اساتید: حسين صيادي, سيروس آقانجفي
Hossein Sayyadi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : سهيلا رحماني

تحليل اگزرزي نيروگاه حرارتي نكا

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : علي كتال

تعين ظرفيت بهينه براي يك موتور استرلينگ خورشيدي براي ساختمان نمونه

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, 0 بازرگان
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, 00 00
نام دانشجو : محمدعلي هدايت

تعين ظرفيت براي يك موتور استرلينگ خورشيدي براي يك ساختمان

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, مجيد بازارگان
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Majid Bazargan
نام دانشجو : ناصر اسماعيلي

بهينه سازي مبدل بازياب حرارتي با استفاده از اصول كمينه سازي توليد آنتروپي

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : محسن شاهين خليل آباد

طراحي و تحليل سيستمهاي سرمايش تبخيري و برري كاربرد لوله هاي حرارتي در آن

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, مجيد عميد پور
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Majied Amidpour
نام دانشجو : محمد دانش

طراحي و انتخاب كلكتور خورشيدي جهت استفاده در موتورهاي استرلينگ خورشيدي

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : امير عبداله پور

تحليل سيستم سرمايش تبخيري مايسوتسنكو در شرايط مختلف اقليمي ايران

نام اساتید: حسين صيادي, آزاده شهيديان
Hossein Sayyadi, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : سجاد سرخيل

مدلسازي و انتخاب سيستم سرمايش مناسب بر پايه ي شرايط آسايش حرارتي و تحليل¬هاي انرژي، اقتصادي و زيست محيطي

نام اساتید: حسين صيادي, آزاده شهيديان
Hossein Sayyadi, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : حميدرضا حسني بلياني

بررسي فني و بهينه سازي انواع مختلف سيكل سرمايش تبخيري نقطه شبنم و انتخاب بهترين تركيب در اقليم هاي مختلف ايران

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : ميترا ذبيحي گيوي

تحليل يك سيستم CCHP بر پايه موتور گازسوز و سيكل سرمايش تبخيري غيرمستقيم همراه با رطوبت زدابراي يك ساختمان مسكوني

نام اساتید: حسين صيادي, آزاده شهيديان
Hossein Sayyadi, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : نگار محمدحسيني

بهينه سازي سيكل تبريد واحد 107 مجتمع گاز پارس جنوبي

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : ساينا نمازي فرد

بررسي فني، مدلسازي و بهينه سازي توليد گاز طبيعي مايع LNG توسط فيليپس

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سيد محمد حسين خردمند

مطالعه و امكان سنجي استفاده از سيستم ذخيره سازي برودت در واحد توليد تب سرد پالايشگاه پارس جنوبي

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : رضا ستاري

بهينه سازي همزمان فني و اقتصادي چيلر تراكمي

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : مريم فلاح

يافتن استراتژي بعينه به منظور تعيين مشخصات يك سيستم توليد همزمان توان حرارت و برودت

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : سحر رضاپور

ارائه و بهينه سازي سيستم توليد همزمان توان حرارت و برودت بهره گيرنده از تركيب انرژي هاي تجديد پذير مختلف

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Omid Pourali, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : شهاب فرمهيني فراهاني

اصلاح و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري ارتقا يافته با دسيكنت مايع به كمك استراتژي استفاده از بخشي از هواي خشك شده ت,سط رطوبت زدا به عنوان هواي كاري آن

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سينا حسين پوري

اصلاح و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري مستقيم به كمك استراتزي استفاده از تركيب بخشي از هواي خنك شده با هواي بيرون به عنوان هواي اصلي ورودي در اقليم هاي خيلي گرم و خشك

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : مرجان عظيمي

بهينه سازي فني اقتصادي سيستم سرمايش تبخيري ارتقا يافته با ديسكنت مايع براي بهبود عملكرد سيكل توربين گاز در مناطق مرطوب

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : امين طالبيان

تعيين محرك و استراتژي عملياتي براي سيستم CCHP با سرمايش تبخيري ارتقا يافته

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali
نام دانشجو : پريسا حاجي علي گل

پتانسيل سنجي و بهينه سازي تركيب سيكل ارگانيك رانكين با سيكل توربين گاز

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Omid Pourali
نام دانشجو : محمد عسگري

شبيه سازي مبدلهاي پوسته لوله اي با بفل هاي اسپيرال

نام اساتید: حسين صيادي, شيما نجفي نوبر
Hossein Sayyadi, Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : اميرحسين ميرشاه ولد

بررسي استفاده از موتور استرلينگ براي بازيابي حرارت در خودرو

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : آرمان اكراطالشيان

انتخاب بهترين راهكار براي ارتقاي سيكل تبريد دو مرحله اي

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : اعلي صدوقي

مقايسه تجربي مدياهاي مرسوم مورد استفاده در سيستم سرمايش تبخيري مستقيم

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : محسن بدرلو

انتخاب بهترين سيكل پايين دستي در نيروگاه هاي توليد پراكنده و يافتن بهترين محل جغرافيايي براي آن

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : صالح جوانشيربازه حور

بررسي تركيب سيستم نمك زدا با موتور احتراق داخلي

نام اساتید: حسين صيادي, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Omid Pourali
نام دانشجو : سيدميلاد غفاري شيروان

يافتن بهترين روش تركيب انرژي خورشيد با يك نيروگاه سيكل تركيبي براي ارتقاي عملكرد

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : مهدي فرجي گلرو

بررسي اقتصادي و محيط زيستي استفاده از سيستم تركيبي توليد همزمان برق حرارت در كنار انرژي هاي تجديدپذير سلول خورشيدي و بادي به عنوان درگاه انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت سوخت

نام اساتید: حسين صيادي
Hossein Sayyadi
نام دانشجو : هيوا هرمزي

بررسي كاهش پيك شبكه برق با استفاده از سيستم CCHP در بخش مسكوني

نام اساتید: حسين صيادي, زينب پورانصاري
Hossein Sayyadi, Zeinab Pouransari
نام دانشجو : سيدمحمد حسيني

ارزيابي و امكان سنجي فني- اقتصادي و زيست محيطي استفاده ار سيستم هاي فتوولتاييك PV و BIPVدر يك ساختمان مسكوني در شش شهر مختلف ايران

نام اساتید: حسين صيادي, زينب پورانصاري
Hossein Sayyadi, Zeinab Pouransari
نام دانشجو : احسان ساعدپناه

ارتقاي عملكرد خنك كننده تبخيري نقطه شبنم با استفاده ازاستراتژي بازگردش بخشي از هواي خنك شده

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : سجاد لطيف دماوندي

امكان سنجي همه جانبه بهره گيري از سيستم بايومس براي محركه هاي كوچك

نام اساتید: حسين صيادي, زينب پورانصاري
Hossein Sayyadi, Zeinab Pouransari
نام دانشجو : مجتبي كريمي

تحليل فني، اقتصادي و پتانسيل استفاده از سيستم بيومس در ساختمان هاي مسكوني

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : محمدعلي ملكي بيگدلي

بررسي و امكان سنجي تامين برق 1 منطقه مسكوني توسط انرژي خورشيدي و تحليل محيط زيستي، فني و اقتصادي آن

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi
نام دانشجو : رضا فردي اسرمي

بررسي فني و اقتصادي عوامل موثر در بار ساختمان

نام اساتید: حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : مجتبي رحماني قشلاقي

انتخاب بهترين سيكل بازيابي دما پايين گازهاي خروجي از موتور احتراق با بررسي اثر مقياس

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour
نام دانشجو : عليرضا قلي زاده سنگسركي

گزينش مناسب ترين تركيب بهينه سيكل هاي بازيابي دما پايين و تبريد در يك نيروگاه سيكل تركيبي

نام اساتید: حسين صيادي, مجيد عميد پور
Hossein Sayyadi, Majied Amidpour
نام دانشجو : اميررضا عبدي قاسم خيلي