مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: صیادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sayyaad@kntu.ac.ir

شماره تماس: +۹۸۲۱۸۴۰۶۳۲۱۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/hoseynsayyaadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: سیستمهای انرژی

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک