سنجش از دور

مقطع: كارشناسي

مباني دوركاوي

مقطع: كارشناسي

كاربردهاي سنجش از دور در زمين شناسي و پوشش گياهي

مقطع: تحصيلات تكميلي

پردازش و مدلسازی ابر نقاط سه بعدی

کاربردهای اکولوژیکی سنجش از دور در پایش زیست بومها و عملیات میدانی

سمینار فتوگرامتری و سنجش از دور

سمينار

مقطع: تحصيلات تكميلي

كاربردهاي اكولوژيكي سنجش ازدوربراي پايش زيست بوم

مقطع: تحصيلات تكميلي