سال: ۲۰۲۱

(Consortium) Remote Sensing Datapool for Bohemian Forest Ecosystem

همکاران:

Bavarian Forest National Park, Sumava National Park, University of Twente, University of Würzburg, Technical University Munich, CzechGlobe

سال: ۱۴۰۰

مستندسازی مکانی و تحلیل ساختاری درختان کهنسال توده های جنگلی کمتر دست خورده و تحت مدیریت سنتی در زاگرس شمالی با فتوگرامتری مبتنی بر فناوری پهپاد (INSF)

Spatial documentation and structural analysis of old-growth trees in traditionally-managed and unmanaged forests in northern Zagros by means of Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-based photogrammetry

همکاران: دکتر کیومرث محمدی سمانی، مهندس سید آروین فخری

سال: ۱۳۹۹

مدلسازی الگوی مکانی - زمانی انتشار بیماری مرگ شمشاد در جنگلهای هیرکانی مبتنی بر داده های سنجش از دور (INSF)

Modelling spatio-temporal pattern of Box tree defoliation in Hyrcanian Forests based on remote sensing

همکاران: مهندس فاطمه صبا

سال: ۱۳۹۹

FORZA (Reconstruction of FORest decline processes in the ZAgros forests of Western Iran us-ing remote sensing and dendrochronology)

همکاران:

Hooman Latifi, Fabian Ewald Fassnacht, Elham Shafeian

سال: ۱۳۹۷

کاربرد سنجش از دور سه بعدی در پایش ساختار توده های جنگلی زاگرس (مشترک با موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)

همکاران: هومن لطیفی، مهدی پورهاشمی