محل ارائه یا اجرا: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی /

تاریخ: ۱۳۹۸

پژوهشگر برگزیده جوان دانشگاه

تاریخ: ۲۰۰۸

بورس تحصیلی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان DAAD

DAAD Full PhD Scholarship

محل ارائه یا اجرا: بنیاد ملی نخبگان /

تاریخ: ۱۳۹۷

جایزه و راتبه پژوهشی دکتر کاظمی آشتیانی

محل ارائه یا اجرا: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی /

تاریخ: ۱۷/۰۳/۱۴۰۱

استاد برگزیده آموزشی سال تحصیلی 1401-1400