مشخصات فردی

نام: هومن

نام خانوادگی: لطیفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hooman.latifi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۸۷۷۰۷۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HoomanLatifi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور

گرایش: سنجش از دور

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری