سازمان: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / K,N,Toosi University of Technology

از تاریخ : بهمن ۱۳۹۶ تا تاریخ : بهمن ۱۴۰۰

استادیار

Academic staff (Assistant Professor)

سازمان: دانشگاه وورتزبورگ - آلمان / University of Würzburg

تاریخ: ۱۳۹۷ تاکنون

دانشیار

Academic staff (Associate Professor)

سازمان: دانشگله فرایبورگ - آلمان / University of Freiburg

از تاریخ : ۱۳۹۰ تا تاریخ : ۱۳۹۱

پژوهشگر پسادکتری

Postdoc Fellow

سازمان: مهندسین مشاور ستیران / Scetiran Consulting Engineers

از تاریخ : ۱۳۹۵ تا تاریخ : ۱۳۹۷

کارشناس ارشد محیط زیست

Environmental expert

سازمان: فائو / FAO

از تاریخ : ۱۳۹۶ تا تاریخ : ۱۳۹۷

مشاور فائو

FAO consultant

سازمان: دانشگاه وورتزبورگ - آلمان / University of Würzburg

از تاریخ : ۱۳۹۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶

استادیار

Academic staff (Assistant Professor)

سازمان: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / K, N, Toosi University of Technology

تاریخ: بهمن ۱۴۰۰

دانشیار

Associate Professor