از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ تا تاریخ :

مدير تحصيلات تكميلي دانشكده رياضي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه نشريه كد ، رمز و امنيت سايبري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ :

نماينده دانشكده در شوراي برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۵