ارتباط مدلها در هندسه تصويري و عدم وجود صفحه تصويري از مرتبه 10

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : سپيده تشويقي

مباحثي از نقشه برداري

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : شهاب شروه

نقش و كاربرد هندسه در شكل گيري و پايداري سازه هاي معماري

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : پريسا سلماني

فلسفه شهود گرايي و ساختار گرايي در رياضيات

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : مهران مهجوري

نحوه ي ساختن ايدآل هاي توريك و برخي كاربردهاي اين ايدآل ها

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : هانيه قرباني

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

گروه هاي دو وجهي و موسيقي

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : علي مسعودي

تاریخ:

آشنايي با هندسه جبري چند ضلعي ها پارامتر سازي و معادلات

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : محمدحسين محمدقلي زاده مهويزاني

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

آشنايي با هندسه چند گوناهاي جبري متناظر به چند جهي ها

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : اران دباغچي