تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

k- پيكربندي نقاط در فضاهاي تصويري

k-configuration of points in projective spaces

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, مليحه حسيني, سيامك ياسمي, مليحه حسيني
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Maliheh Hosseini, siamak yassemi, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : هانيه يوسفي نژادطالعي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

كدهاي LDPC مبتني بر هندسه هاي تصويري متناهي و روش هاي ساختن آنها

LDPC codes based on finite projective geometries and their construction

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, حسن خدائي مهر, داريوش كياني, حسن خدائي مهر
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Hassan Khodaiemehr, darush kiani, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : سميرا شاه محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

كدهاي هندسه جبري و كاربردهاي آن در رمزنگاري و نهان نگاري

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, حسن خدائي مهر, بهروز خسروي, حسن خدائي مهر
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Hassan Khodaiemehr, behroz khosravi, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : پري پري زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

فربه سازي زير طرح هاي با بعد مثبت خاص و محاسبه برخي پاياهاي مجانبي آنها

نام اساتید: حسن حقيقي, محمدجواد نيك مهر, فرشته ملك, رحيم زارع نهندي, فرهاد رحمتي, عظيم امين عطايي
Hassan Haghighi, Mohammad Javad Nikmehr, Fereshteh Malek, , , Azim Aminataei
نام دانشجو : محمد زمان فشمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

خم هاي بيضوي و كاربرد آن در مخابرات امن

نام اساتید: حسن حقيقي, حسن خدائي مهر, حسن خدائي مهر
Hassan Haghighi, Hassan Khodaiemehr, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : سكينه نجفي بيرگاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

فربه سازي زير طرح هاي صفر بعدي خاص و محاسبه برخي پاياهاي مجانبي آنها

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, محمدجواد نيك مهر, فريده قريشي
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Mohammad Javad Nikmehr, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : محمد موسي خاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

كدهاي LDPC بر اساس فضا هاي تصويري

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : معصومه عاشوري ميكال

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

پايه هاي گروبنر، پايه هاي مرزي و كاربردهاي آنها

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, رحيم زارع نهندي, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, , Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : مونا هجري زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

بهينه سازي برخي الگوريتم هاي رايج هندسه جبري محاسباتي

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب, فرهاد رحمتي
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab,
نام دانشجو : فاطمه تراشي كاشاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مدل هاي توريك در زيست شناسي و آمار

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, محمدرضا پورنكي, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, , Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : شقايق برگ ريزان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

كاربرد پايه هايي گروبنر در نظريه پيوند

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek
نام دانشجو : آروين قصيري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

اسكيم هاي صفر بعدي در PN و خاصيتهاي ضعيف و قوي لفشتز

نام اساتید: حسن حقيقي, رحيم زارع نهندي, سيامك ياسمي, فرشته ملك, فرزانه رمضاني بناب, فريده قريشي
Hassan Haghighi, , , Fereshteh Malek, Farzaneh Ramezani Bonab, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : سپيده تشويقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

واريته هاي تعريف شده توسط مونوميال هاي خالي از مربع و برخي ويژگي هاي تركيبياتي آن ها

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : نجمه محمودآبادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

محاسبه رتبه كاكتوسي

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : عبدالحميد شبيري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

واريته هاي توريك و كاربردهاي آنها

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : اعظم سادات قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

معادلات تعريف كننده ي خم ها و رويه هاي پارامتري شده و كاربردهاي آن

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : محمد زهتاب پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

الگوريتم هاي تجزيه يك واريته به مولفه هاي تحويل نا پذير

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : حميد ميرزا گل پور طلوتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

نتايجي هندسي از خاصيت بورلي ثابت ايده آل هاي مونوميال

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : عبدالباسط بياباني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

كدهاي هندسه جبري از ديدگاه پايه گروبنر

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : پويا روفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تابع هيلبرت اجتماع متناهي زير فضاهاي خطي

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : عاطفه حاجي وند

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

پيكربندي ابر رويه هاي عام در فضاي تصويري nبعدي

n

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : طاهره اكبرزاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

پايه هاي گروبنر و تجزيه و تحليل جبري سيستم هاي رمز نگاري

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : فرزانه اميني خلف بادام

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

حمله به رمزهاي رشته اي با استفاده از پايه هاي گروبنر

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : بنت الهدي بينائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

كاربرد پايه هاي گروبنر در كدهاي هندسه جبري

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : سهيلا ترابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۸

هندسه ي جبري مدل هاي فيلوزنتيك

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, هاشم پروانه مسيحا, فرشته ملك
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Hashem Parvaneh Masiha, Fereshteh Malek
نام دانشجو : زينب صالح نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۸

برخي خواص واريته هاي توريك آفين و تصويري

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك, فرشته ملك, محمدجواد نيك مهر
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : سعيد جعفري سبزي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

مطالعه ي واريته هاي قاطع بالاتر يك واريته با رويكردي تركيباتي

نام اساتید: حسن حقيقي, فرشته ملك
Hassan Haghighi, Fereshteh Malek
نام دانشجو : سيده متين ميرفصيح

تاریخ:

واريته هاي بوسان واريته هاي ورونزه و واريته هاي قاطع بالاتر آنها

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : فرشته كروكي

تاریخ:

نقاط فربه روي منحني هاي خاص

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : محمد زمان فشمي

تاریخ:

جدا كننده هاي نقاط در فضاي چند تصويري

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : مرتضي ايزدي

تاریخ:

واريته هاي قاطع بالاتر غوطه وري سگره فضاهاي تصويري

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : طاهره الادپوش

تاریخ:

اسكيم هاي صفر بعدي در PN و خاصيت هاي ضعيف و قوي لفشتز

نام اساتید: حسن حقيقي
Hassan Haghighi
نام دانشجو : سپيده تشويقي