محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

Grothendieck Reimann Roch Theorem

نویسندگان: حسن حقيقي

Hassan Haghighi

عنوان همایش:

Grothendieck Seminar

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

مسئله شموليت براي ايده آل نقاط فربه شده عام در صفحه تصويري

The containment problem for the ideal of fatted general points in P2

نویسندگان: محمد موسي خاني, حسن حقيقي

Mohammad Mosakhani, Hassan Haghighi

عنوان همایش: چهل و هفتمين كنفرانس رياضي ايران

The 47th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

طبقه بندي تمام خطوط در فضاي تصويري 3 بعي با ضريب والداشميت كمتر از 2

Classification of all configurations of lines in P3 with the Waldschmidt constant less than two

نویسندگان: محمد موسي خاني, حسن حقيقي

Mohammad Mosakhani, Hassan Haghighi

عنوان همایش: بيست و پنجمين سمينار جبر ايران

25Th Iranian Algebra Seminar

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

روش هاي الگوريتميك در هندسه جبري

Algorithmic Methods in Algebraic Geometry

نویسندگان: حسن حقيقي

Hassan Haghighi

عنوان همایش: دومين كنفرانس جبر محاسباتي نظريه محاسباتي اعداد و كاربردها

The Second Conference on Computational Group Theory Computational Number Theory and Applications

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

The resurgence of star configurations of coordinate subspaces of P n

نویسندگان: محمد موسي خاني, حسن حقيقي

Mohammad Mosakhani, Hassan Haghighi

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس تركيبيات جبري و نظريه گراف

8th Conference on Algebraic Combinatorics and Graph Theory

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

مساله شمول براي ايده آل هاي فريه شده پيكربندي تقريبا هم خط در صفحه تصويري

Containment problem for the ideal of fatted almost collinear closed points in P 2

نویسندگان: محمد موسي خاني, حسن حقيقي

Mohammad Mosakhani, Hassan Haghighi

عنوان همایش: چهل و ششمين كنفرانس رياضي ايران

46th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

نویسندگان: حسن حقيقي

Hassan Haghighi

عنوان همایش: بيست و چهارمين سمينار جبر ايران

24Th Iranian Algebra Seminar

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

برخي كاربردهاي دستگاه وارون مكاولي

Some Geometric Applications of Macaulay s Inverse System

نویسندگان: حسن حقيقي

Hassan Haghighi

عنوان همایش: سمينار جبر ديفرانسيلي محاسباتي و مباحث مرتبط

The Workshop on Computational Differential Algebra and Related Topics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

پيكربندي زير فضاهاي خطي در فضاي تصويري ان بعدي

Configuration of linear subspaces in the projective n space

نویسندگان: حسن حقيقي

Hassan Haghighi

عنوان همایش: سومين سمينار جبر جابجايي تركيبياتي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

واريته هاي قاطع بالاتر واريته هاي پارامتري كننده فرم هاي خطي

Higher secant varieties of parameterizing varieties of the variety of completely decomposable forms

نویسندگان: طاهره اكبرزاده, حسن حقيقي

Tahereh Akbarzadeh, Hassan Haghighi

عنوان همایش: هفتمين سمينار ملي هندسه و توپولوژي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

نقاط فربه و دو مساله مرتبط با آن

Fat point schemes and two related problems

نویسندگان: حسن حقيقي

Hassan Haghighi

عنوان همایش: دومين همايش مرزهاي علوم رياضي

Frontiers in Mathematical Sciences 2nd Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹

در باره مولد هاي ايده آل هاي آرايش هاي زير فضاهاي خطي در فضاي تصويري

On the generators of the ideals of subspace arrangements in pn

نویسندگان: حسن حقيقي

Hassan Haghighi

عنوان همایش: بيست و سومين سمينار جبر ايران